فلم سکس افغانی اغوای رئیسان دختر فوق ثروتمند با حجاب

فلم سکس افغانی اغوای رئیسان دختر فوق ثروتمند با حجاب

فلم سکس افغانی با دستاش داشت نوک سینه هامو میمالید و فشار میداد میتونستم سر کیر شو حس کنم که روی لبه های کوسم مالیده میشه…کیرشو سر داد به طرف لمبرهای کونم و داشت لای کونم میمالید و دور سوراخ کونم فشارش میداد.

یه نیشگون محکم از سینه چپم گرفت و درست وقتی که داشت سینه راستمو فشار میداد،کیرشو محکم کرد تو کوسم،همزمان داشت چوچول مو میمالید و تند تند تلمبه میزد به کوسم لیسیدن کوس.

عرق سردی روی سینه قرمزم بود که به سمت شکمم و چوچولم سرازیر میشدن و رفته رفته سردتر میشدن. فلم سکس افغانیخیلی فشار رووم بود نمیتونستم تحمل کنم روش چنگ کشیدم که از روم پاشه.

ولی ارباب فقط محکم تر منو به سمت تخت فشار داد.یه دستش روی گلوم بود،هرچقدر بیشتر تکون میخوردم محکم تر گلومو فشار میداد.دیگه نمیتونستم نفس بکشم و کم کم داشتم به ارگاسم میرسیدم فلم سکس افغانی.

کیرش با هر ضربه محکم تا ته میرفت توی کوسم دیگه کم بود ارضا شم همه جای بدنم میلرزید و تیر میکشید ولی منو محکم هل داد اون ور. سکس جدید همون لحظه فشار روم کم شد و ولم کرد و دیگه سینه هامو چنگ نمیزد.

همه ی کیرشو از توم درآورد. فلم سکس افغانی میدونست که کم مونده بود ارضا شم. و عمدا این کارو کرد. منو تا مرز ارضا شدن برد و نذاشت ارضا شم!

“کیرمو بخورش”

انسان مادّه؟! برای اولین باره که این واژه رو میشنوم و امیدوارم آخرین بارم هم باشه.

رعنا دوست عزیز. سخنان شما تا حدودی بنده را٬ هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی فلم سکس افغانی٬ دچار قلنج کرد.

فوری برگشتم و دهنم رو گذاشتم روی سر بزرگ کیرش و شروع کردم به ساک زدن

اگه اوق بزنم خیلی شدید تنبیهم میکنه. به خاطر همین آروم ساک میزدم. آروم آروم سانت به سانتشو میکردم تو دهنم فلم سکس افغانی. انگشتاشو برده بود لای موهام و داشت سرم رو روی کیرش هدایت میکرد.

“آه‌ه‌ه آره خیلی خوبه” هرچی تندتر میخوردم اونم نفساش سنگین تر میشد. اون تو سکس یه پارتنر عالی ایه، میتونه چندین بار بدون اینکه آبش بیاد ارضا شه.

“چهار دست و پا بمون”
کیرشو ول کردم و برگشتم طرفش فلم سکس افغانی. دستش رو کشید روی کمر لختم و با نوک بی حس ممه هام بازی کرد سوپر سکس. میتونستم کیرش رو که داشت میمالید روی کسم حس کنم. انقدر دلم میخواست منو بکنه که خودم عمدا رفتم عقب تا کیرش بره توم.

لی سعی کردم زیاد تابلو نکنم این کارو. “آآه‌ه‌ه‌‌ه!!” آخ مثل اینکه قراره رد یه دست روی لپ کونم بمونه!

“تو دختر بدی هستی! دوباره تنبیهت کنم یا نه؟!

“نه ارباب، لطفا!”
ما قبل از زن یا مرد بودن انسانیم عزیزم. یک موجود پیچیده فلم سکس افغانی. اما نمیدونم تو ایران چرا همه چیز یک بعدی شده. من شهوتم گرفت دیگه همه چیزو نباید از دم تیغ بگذرونم.من اگه زن بودم٬ چشم مردی رو که با شهوت بهم نگاه میکرد از کاسه اش در میاوردم.

همونطور که اگه یه مرد بودم چشم زنی رو که با شهوت بهم نظر داشت٬  فلم سکس افغانیکور میکردم. من یک انسانم. انسانی که از درد دیگران احساس درد میکنم.

انگشتاشو کرد توی کسم و بعد درآورد و کردشون توی سوراخ کونم‌ فوری جای خالی انگشتاش توی کسم رو با دست دیگش پر کرد فلم سکس افغانی. خیلی خیس شده بودم و بدجور دلم میخواست ارضا شم‌ میخواستم انقدر منو بکنه تا آبم بریزه روی اون کیر داغش.

یه چیز داغ ریخت روی جفت لپای کونم و بعد یه چیز سفت رو لای کسم حس کردم. روی لبای کسم مالیده شد و بعدش رفت توم. فلم سکس افغانی بازم قطره های داغ داشت میریخت روی باسنم که یهو..

یه سیلی دیگه زد روی لپ کونم! همه جای بدنم عرق کرده بود

یکی از دستاشو گذاشت روی چوچولم. دیگه نمیتونستم تشخیص بدم اون پایین چه اتفاقی داره میوفته فیلم سکس جدید.

فکر کنم داشت کیرش رو میکرد توی کونم و کل دستش رو کرده بود توی کسم فلم سکس افغانی. خیلی دردم گرفته بود. سعی کردم روی نفس کشیدنم تمرکز کنم و خودمو گم نکنم‌.

هنوز دلم میخواست ارضا شم ولی دردی که میکشیدم این اجازرو بهم نمیداد. فلم سکس افغانی دیگه میخواستم فرار کنم.

از شادی دیگران خوشحال میشم. و اما مقولهٔ شهوت.  فلم سکس افغانیچیزی که حس شهوت رو در من به وجود میاره و تحت کنترل داره٬ فقط عشقه و بس. اونهم فقط برای یک نفر. از اینکه ۲۰ چشم حریص با ولع بهم نگاه کنند٬ لذتی نمیبرم.

از اینکه فقط دو چشم با عشق به من نگاه کنند و وجود من رو به همراه روح و طرز تفکری که درونش هست قبول کنند٬ لذت می برم. و این فقط دیدگاه شخصی بنده هستش. قصد توهین به هیچ کَس رو ندارم ایول.

عزیزم میخوام صداتو بشنوم. میخوام صدای دردتو بشنوم فلم سکس افغانی.

انگار تک تک سوراخ هام با اون پر شده بود

دستاش و کیرش با هم داشتن منو پاره میکردن. داشتم دیگه از درد میمردم. ولی چون دستش روی چوچولم بود، نمیتونستم مرز بین درد و لذت رو تشخیص بدم.

داشتم تو انواع احساسات غرق میشدم و اون داشت همه ی اون احساسات رک کنترل میکرد. یهو دستش رو تا ته فرو کرد توم! از شدت درد داد زدم! بعد دستشو در آورد. با هر باری که کیرش رو میکرد تو سوراخ کونم.

دستش رو هم میکرد توی کسم فلم سکس افغانی. “آره داریم به اون جایی که میخواستم میرسیم. خیلی خوب داری پیش میری سکس دوربین مخفی.

نمیدونستم “اونجا” که میگفت منظورش کجا بود ولی دیگه مطمئن نبودم که میخوام برم اونجا یا نه! تا حالا در این حد خشن سکس نکرده بودیم. به خودم میگفتم یکم دیگه تحمل کن. فقط یه ذره دیگه. خیلی داشت غیر قابل تحمل میشد.

همه ماهیچه هام سفت شده بودن‌. انگار بدنم داشت داغون میشد فلم سکس افغانی.

بعد یهو اومد. موج لذت. هیچ کنترلی روش نداشتم. طوری ارضا شدم که کل بدنم به لرزه دراومد. انگار میخواستم غش کنم فلم سکس افغانی. همه ی آبم ریخت روی دستاش. تا به حال اینطوری ارضا نشده بودم.

“آه خدا! عزیزم تو خیلی خوشگلی!

برای بار آخر با یه ناله کیرش رو کرد توم و افتاد روی کمرم فیلم سکس ایرانی.

بعد آروم کیرشو از توم کشید بیرون ,  فلم سکس افغانی من دراز کشیدم روی تخت و اون اومد عرق بدنم و کسم و کونم و تمیز کرد. بعد کنارم دراز کشید و بغلم کرد.

و گفت :
بچه ها کی میان خونه عزیزم؟

لیسیدن کوس کوس سفید کس خوری پورن هاب فیلم سوپر امریکایی سکس رمانتیک سکس در خواب سکس عاشقانه فیلم سکس سکس حشری

Seducing Bosses Super Rich Daughter In Hijab