سکس ورزشی عمو جانی لعنتی بلوند فوق العاده داغ مقعدی هاردکور

سکس ورزشی عمو جانی لعنتی AJ بلوند فوق العاده داغ مقعدی هاردکور می شود و صورت داغ می شود

سکس ورزشی از ۱۸سالگی تا حدود بیست ویک سالگیم با خیلی از پسرا و مردای اطرافم سکس کردم . بعضیهاشون خیلی هات و باحال بودن بعضیهاشون اما فقط ظاهرشون خوب بود ینی میدیدمشون میگفتم جووون این حتما کیرو کمر توپی داره اما تو سکس واقعا اون چیزی نبودن که فکرشو میکردم . مثلا یکیشون رو یادمه تو دانشگاه به دختر کشی معروف بود اما وقتی مخشو زدم و باهاش خوابیدم سکس ورزشی پی بردم که این بابا فقط تو کس چرخ زدن و کوس لیسی مهارت داره .

کلا از وقتی کیرشو شروع کردم به خوردن تا زمانی که کیرشو تو سوراخ کونم حس کردم ده دقیقه بیشتر نشد ینی دوام نیورد و زود آبش اومد بعدش گفت ببین تو کونت از کوس هم داغترو باحال تره !به همین خاطر زودی آبم اومد و از این جور کس شعرها برام گفت سکس عمو جانی. بگذریم . ی مدت بود به خاطر اینکه واقعا سرگرم کارای دانشگاه و درس و کتاب بودم زیاد به خودم و کون سکس ورزشی جونم توجه نمیکردم .

کلا ی جوری شده بود که بیخیال کون دادن و عشق و حال کردن شده بودم انگار سکس عمو جانی. فقط ی وقتایی تو حمام ی کف مالی میکردم کونم رو و بگی نگی ی انگشتی توش میکردم ی جقی میزدم تا خالی بشم تا اینکه تابستون شد و وقت عروسی دادشم .

با این حالش هم فقط هجده سال از من بزرگ تره ولی ظاهرش یه چیز دیگه میگه، مثلا ده سال بزرگتر سکس ورزشی که بعضی وقتا جوری آرایش می کرد که می ترسیدم گشت ما رو توی پارک نگیره. سکس عمو جانی صورتمو نزدیک گوشش کردم و گفتم:« قهری کوچولو؟» گفت:« نه، چرا قهر باشم؟» ولی از لحنش معلوم بود قهره. پهلوهاش رو گرفتم و نزدیکش شدم،

هیچی اون رو بهتر از این کار اون رو نرم نمی کرد که بدن مردونم رو به رخش بکشم. گفتم بیا بریم روی مبل بشینیم، سکس عمو جانی حرف بزنیم. چون وزنی نداره، بغلش کردم و انداختمش روی مبل و خندید، نششتم کنارش و محکم توی بغلم گرفتمش. گفتم:« چی شد یهو؟» از چشماش معلوم بود که حالش بده، گفت:« هیچی، یکم برو اونطرف تر قلقلکم میشه.

می دونستم که چشه و من خیلی وقت بود منتظر همچین موقعی ای بودم

گفتم:« دِ.. چه قلقلکی، خوبه یه کار کنم بفمی قلقلک یعنی چه؟» گفت:« ن نمی خواد.» ولی من گفتم سکس ورزشی چرا میخواد تا حالت عوض شه.» و سر ممه راستش رو با دو انگشت یه فشار کوچیک دادم. گفت:« خب نکن دیگه، زشته، من مامانتم ها!» یه نگاه بهش کردم وگفتم:« نه، تو دختر کوچولو خودمی فیلم سوپر گفت:« احسان میشه یه سوالی ازت بپرسم؟» گفتم:« جونم بپرس.» گفت:« دوست دختر داری؟» خندم گرفت و گفتم:« این چه سوالیه مامان من سکس عمو جانی.

تو که آمار همه چی منو داری که، میدونی ندارم.» گفت:« پس چرا با من این کار ها رو می کنی؟ سکس ورزشی گفتم:« چون دوستت دارم، چون تو همه چی منی، مگه خرم با همچین مامانی، برم دوست دختر بگیرم؟» دیدم دیگه اصلا حالش خوی نیست، محکم تر گرفتمش تو بغلم، کاملا ضربان قلبش و استرسی که داشت رو حس میکردم. همونطور که کز کرده بود توی بغلم سکس عمو جانی.

گفت:« ولی من نمی تونم تحمل کنم، کار چند دقیقه قبلم رو هم عمدی نکردم، دست خودم نبود، ببخشید.» گفتم:«اولا که چیزی نشده، دوما که مگه ما دوتا دوست نیستیم؟ گفت:« چرا، ولی من نمی تونم تحمل کنم آخه..، آخه… .» گفتم:«حرفتو راحت بزن، هر چی هست بگو.» گفت:« آخه من حالم بد میشه، ظرفیتشو ندارم. من آخه، آخه من هیچوقت نفهمیدم که مرد چیه سکس عمو جانی. من همش این بیست سال ازدواجم، فقط مرد رو توی تلویزیون دیدم.

از تو بغلم درش آوردم و به چشاش نگاه کردم که با یه سورمه چقدر تو دل برو هست.»گفتم سکس ورزشیهر وقت کسی رو از ته دل دوست داشته باشی، همه کاری براش میکنی، من قبلا هم یه جورایی بهت گفتم، خیلی داشتنت برام مهمه اما رضایت خودت شرطه» سرش رو از خجالت انداخت پایین. گفتم:« تو خودت هم میخوای؟ کیر تو کس هیچی نگفت، بازم گفتم، سکس عمو جانی و آروم گفت.

« اره» صورتشو آوردم بالا و آروم لبام رو لباش چسبوندم. بدون هیچ معطلی همراهیم کرد. بعد دو سه دقیقه صورتشو آورد عقب و گفت:« ولی آخه تو ازدواج می کنی و میری دنبال زندگی خودت.» گفتم:« من تا تو را دارم، خواستگاری هیچ دختری نمیرم، الان هم جواب بله را از عروس خانم گرفتم.» و صورتش رو نزدیک صورتم کردم و ادامه دادم.

عروس خانم بعد دو سه دقیقه لب گرفتن دیگه بلند شد و لباسش رو در آورد. سکس عمو جانی هیچ وقت کرست نمی بست. من تموم آرزوم این بود که ممه های خشگلش رو با ولع و شهوت، بخورم و پریدم روش و خندید. زبونم رو که به نوک سینش نزدیک کردم، جریان تند خون رو تو بدنش حس کردم. افتادم و با ولع می خوردم. در حین خوردن بدن لخت خودم رو به بدنش نزدیک کردم سکس ورزشی و صورتم رو انداختم توی گردنش.

آروم دستم رو بردم به سمت کسش و تا از روی شرت دستم خورد بهش، خندید و گفت :« نه، نوبت منه سکس ورزشی با زور بلندم کرد و خوابوندم روی مبل، گفتم :« این طور نمیشه، پاشو بریم روی تخت.» ریزه میزه ی خودمو با دو تا ممه ی گرد و قلمبه و دلبر، بلند کردم و بردمش توی اتاقش و روی تخت انداختمش، دستاش رو مثل سکس عمو جانی به زمین فشار دادم تا قفل بشه و افتادم روش.

هی از روی شورت خودم رو به پایین تنش می مالیدم تا حسابی حشری بشه. گفت :« بسه، منم می خوام. سکس ورزشی خوابیدم روی تخت. انگشتش رو توی نافم کشید و دست انداخت و شورتم رو در آورد، خواست ساک بزنه که دیدم مردد شده، گفتم:« اگه دوست نداری نکن.» گفت :«چرا خیلی دوست دارم. کوس سفید.

خوب بلد نبود ساک بزنه و بهش حق میدم

فقط می خورد ولی کیر من همین که دهن مینا را دیده بود، واسش بس بود. بعد از دو دقیقه ساک زدن، گفتم:« بسه.» به شکم وارونش کردم، دامنش رو در آوردم و از روی شرت شروع کردم به مالیدن کسش، کاملا شرتش خیس بود و بوی چندان خوبی نداشت. شرتش رو در آوردم و با انگشتای دست راستم، با کوسش بازی می کردم و با دست چپم موهاش رو نوازش میدادم سکس عمو جانی.

بعد از پنج دقیقه سکس عمو جانی، با ریتم حرکت انگشتام رو توی کسش تند تر کردم و آهش بلند شد سکس ورزشی. گفت:« من کیر میخوام احسان، بکن توش.» برش گردوندم و به پشت خوابوندمش و پاهاش را به طرف آسمون دراز کرد. کیرم رو گذاشتم دم ورودی ناز کسش، واقعا صحنه ی خیلی قشنگی بود، کس خیسش با آدم حرف میزد، آروم آروم داخل کردم و معنای وافعی تنگی رو درک کردم، کیرم داشت خفه میشد.

صورتم رو طرف صورتش کردم و دستاش رو طرف صورتم گرفت، من هم دستام رو دو ط ف بدنش تکیه گاه مردم و خم شدم روی کسش و شروع کردم به تلمبه زدن. مینا همش می گفت سکس ورزشی ای، آخ احسان.» بعد از دو دقیقه تلمبه ی سنگین، آهش رفت هوا و بدنش لرزید و کسش پر از آب شد و مثل یه چشمه ازش سرازیر شد. به تلمبه زدن ادامه دادم تا اینکه دیگه داشت آبم می اومد،

به پشت خوابیدم و گفتم:« مینا با دستات آبم رو بیار.» نشست بین پاهام و آروم شروع کرد به مالیدن سکس عمو جانی. بعد از یک دقیقه گفتم:« تندش کن» تندش کرد و آبم با فشار توی صورتش پاشید و تموم جونم از سر کیرم خالی شد. دوید و رفت صورتش رو شست و وقتی داشت می اومد طرفم، به بدنش خیره شدم، یه که اصلا بهش نمی اومد سی و هشت سالش باشه… سكس مساج.

اونم سرمو هی فشار میداد تا بیشتر کیرشو بخورم خیلی این کارو

دوست داشتم و من مثل دختر های جنده توی فیلما با یه دست کیرشو گرفتم وخیلی آروم سوراخمو نزدیک کیرش کردم گرمای کیرش داشت منو دیوونه میکرد و نزدیک سکس ورزشی بود ارضا بشم و آروم روش نشستم و سرکیرشو تو کونم کردم این که یه چیز داغ داشت میرفت تو وجودم برام لذت بخش بود مدتی توی اون حالت موندم تا دردش کمتر سکس عمو جانی بشه و بعد خودمو آروم بالا و پایین میکردم کیرش و گرماشو تو بدنم

سکس خشن احساس میکردم و از بالا و پایین رفتنش تو بدنم یه حالی بهم دست می داد و از برخورد خایه هاش به سوراخم حال میکردم این قدر حشری بودم که حاضر بودم براش هر کاری بکنم حتی حاضر بودم تمام آبشم مثل تو فیلما بخورم و طعم آب منیشو بچشم ، دوست داشتم ببینم چه مزه ای که

همیشه دخترا تو فیلما می خورنش ولی روم نمی شد بهش بگم و بعد از چند دقیقه مهدی خودشو بالا پایین میکرد و سرعت کردنو بیشتر کرد تا آبش اومد و ریخت بیرون البته سکس ورزشی هر دفعه که این کارو میکردیم از دفعه ی قبل دیر تر آبش می اومد این دفعه اصلاً دوست نداشتم تموم بشه و این دفعه درد کمتری برام داشت و بیشتر از دفعه ی قبل بهم حال داد Aj Applegate & Johnny Sins.

چند روز بعد یه شب که خونه شلوغ بود تصمیم گرفتیم با ماشین بریم بیرون و یه جای که خلوت بود و همون طوری که مهدی رانندگی می کرد طاقت سکس ورزشی نیووردم وکیرشو از توشلوارش در آوردم و شرع کردم براش ساک زدن وایکه چقدر خوش مزه بود این کارو ادامه دادم تا آبش اومد و ریخت تو ماشین و بعد جامونو عوض کردیم و اون برام ساک زد و آب منم خیلی سریع اومد و ریختم تو دستمال سکس عمو جانی.

سكس مساج شهوانی فیلم سوپر سکس ایرانی توپ سکس ایرانی فیلم سکس ایرانی فارسی فیلم های سکس ایرانی سکس دختر پسر سکس دختر افغانی سکس دختر با دختر

Damn super hot blonde AJ gets hardcore anal and gets a hot facial

shahvani

4 thoughts on “سکس ورزشی عمو جانی لعنتی بلوند فوق العاده داغ مقعدی هاردکور

  1. سلام عرض ادب محمد عظیمی هستم دکتری روانشناس بالینی از شیراز یک خانم پخته و با شخصیت و دارای شعور اجتماعی بالا. فردی که قدرت حل مسأله دارد . در برابر مشکلات تسلیم نمیشه جهت رابطه دوستی سالم به شماره 09335855398تماس بگیرد. منظورم از دوستی، کسی که بیشترین انرژی رو براش میزارید.انتخاب شریک میتونه به کلی زندگی آدم رو تحت تاثیر قرار بده ، باید دانش و آگاهی داشته باشد و واقع بینانه به سرنوشتی که بر او در زمان و مکان خاصی که قرار دارد تحمیل شده بپذیرد

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *