پورن سکس فانتزی گاییدن مقعدی

پورن سکس آب قبل سکس فضای سکسی دوس داشتنی بود

پورن سکس بسیاری از افراد پولدار از جویندگان طلا متنفرند، اما دنی دی. او دلیل عمارت فانتزی و ماشین های گران قیمتش است؟ جدیدترین نوزاد شاخدار که به سراغش می آید سامیا دوارته است، یک لاتین هوسباز کوچک با الاغی بزرگ و چند تا جوان طبیعی خوش ذوق که دقیقاً می داند چگونه با یک مرد با خروس چاق خوب رفتار کند. ابتدا چند جوراب پورن سکس و جوراب می پوشد و بیدمشک تنگش را می مالد تا خیس شود و برای خروس بزرگ دنی آماده شود. او هر سه سوراخ بچه شاخدار را لعنت می‌کند، توپ‌ها را به عمق دهان او، بیدمشک و حتی احمق تنگش می‌برد. او غنیمت بزرگ لاتین او را به سختی استخوان می کند تا زمانی که آماده پایان دادن به او شود، و سپس اجازه می دهد با یک کرم مقعدی بزرگ در الاغ زیبایش پاره کند! بازیگران پورن: دنی دی / سامیا دوارته.

خنده ی تلخی آمیخته بااشک روی چهره سرخ شدم نشستوگفتم ماچوبلباسیشم پورن سکس نداریم ؛ راهی تاخونه نمونده بودولی پاهام ازشدت سرمابی حس شده بود؛خودموهمراه باسرمابه خونه رسوندم؛مادرم که آثارزحمتوبدبختی روصورتش نمایان بودوکنج اتاق دیدم بااین که سن زیادی نداشت ولی فشارزندگی پیرش کرده بود؛به مقنعش که ازکهنگی رنگش رفته بودنگاه کردم یادمادررضاافتادم پورن سکس که اصلامقنعه به سرنداشت؛بغض گلوموگرفتوباصدای مادرم که گفت عزیزم به چی نگاه میکنی زدم زیرگریه؛اتاق بزرگ نبودوباچن قدم کوچک به آغوش مادرم رفتم؛توبغلش به خواهروبرادرکوچیکم نگاه کردم که بانگاه های مظلومشون نگاه میکردند؛مادرم میگفت چی شده عزیزم؛گفتم مادرماخیلی پورن سکس فقیروبدبختیم ماهیچی نداریم؛مادرم بامن اشک ریخت بازبه خواهرکوچکم نگاه کردم که آب دماغش تالبهای غنچه ای کوچکش راطی کرده بود.

سکس پر رنگ

اما لب به اعتراض باز نمیکردم! اصلا نمیداستم اعتراض داشتم به این حس ارضا نشده یا نه! پورن سکس رفته رفته همه چیز رنگ سکس گرفته بود … همه چیز از دست زدن به کیر من شروع شد … وقتی مینا از من خواست که یک بار از روی شلوار دست به آلتم بزنه، توی کوچه ی پشتی … صبح ساعت 8 وقتی همه خواب بودن … چند ماهی بود شرایط برای با هم بودن مساعد نبود و شاید اون کوچه بهترین جا بود … بعد از بوسه ی کوتاه از روی لب؛ مینا دست زد به کیرم و با خنده ای که فقط از دست شیطان بر می آمد از من دور شد … بار های بعد سکس پر رنگ تر شد و هر بار بیشتر از همیشه کس مینا رو میخوردم و چنگ زدن مینا به ملافه های سفید روی تخت رو میدیدم پورن سکس … مینا فقط کمی میخورد اما من اصراری نداشتم …

من فقط میخوردم و مینا به گفته ی خودش بیشتر از چند بار ارضا میشد … بی حال از من عشق پورن سکس میخواست و من هم عشق میدادم و هم هوس … معلوم بود! هر شب هر دو برای هم خود ارضایی میکردیم و به هم نمی گفتیم … مینا عاشقم بود و تنها سوال بعد عشقبازی اون همین بود: نوید تو راضی میشی از عشق بازی با من ؟ من میگفتم آره اما اون میدونست که من نمیشم …

بیشتر از همیشه کس میخوردم

اومد اروم کیرشو حس میکردم از رو شلوارش ولی دست نزدم ینی در واقع کیرش تحریکم نمیکرد پورن سکس ولی اون با ولع داشن خودشو جوانی و شهوت چند ماه از قشنگترین عذاب دنیا گذشته بود … و من با احساسی برگرفته از جوانی و شهوت؛ به بهانه ای همراه خانواده ی خودم مسافرت نرفتم … از مینا خواسته بودم که با هم باشیم اون روزها؛ مینا با احساسی پر از دلهره گفت بود: باشه! خودم پورن سکس رو از خونه ی مادربزرگم به خونه رسوندم؛ یه دوش آب گرم و یک لیوان ماالشعیر؛ به استعاره از پیک شراب ! مینا آمده بود … همونطور که از من خواسته بود … بولیزی برمودایی و شلوار جین تنگ … تن هر دو مثل بید زمستان میلرزید و وسط گل قالیچه ی اتاقم اولین بوسه گاه ما بود … روی تخت همه چیز مبهم بود … پورن سکس شهوت و عشق و شور و دلهره … همه چیز مثل خواسته های اون بود …

هیچ پیراهنی روی زمین نیفتد و بند هیچ لباسی باز نشد … مینا از همه چیز راضی به نظر می رسید و من به بهانه ی عشقی که داشتم راضی تر پورن سکس بودم! همه چیز از دفعه های بعد شروع شد و آن صحبت بین ما … شاید شوخی که آخرش به ارضای شهوت من رسید … همه چیز عاشقانه بود، حتی خود ارضایی های من برای مینا! از حمام با هم صحبت میکردیم به روش خاص خودمان … اون خود ارضایی میکرد و من پورن سکس برای او و از احساس هم برای هم می گفتیم … گوشی های تلفن خیس نمیشد توی کیسه فریزری که گره اش زده بودیم؛ اما خودارضایی حسابی خیس مان میکرد … چند بار با هم بودنمان با عشق بازی و بوسه و باز شدن بند سوتین تمام شد؛ بدون هیچ اعتراض و درخواستی پورن سکس سکس ایرانی از سوی من! عاشقش شده بودم .. اما حس تضاد بین عشق و شهوت آزارم میداد

می مالوندم دم کس و کونش

انگشتامو توی کس جدیدو بی پردم میکردم شروع کردم با کسش بازی کردن. 10 دقیقه ای با کسش ور رفتم تا ارضا شد. بعد خوابیدیم پورن سکس تو بغل همدیگه و همو ناز می کردیم. دوباره شروع شد شیطونیمون. هیچوقت به من کون نمیداد ولی میدونست خیلی کونشو دوس دارم و وقتی با اون ور برم کیرم بلند میشه.4 دست و پا رو تخت بود و داشت کیرمو واسم می خورد. منم دستمو رسونده بودم به کونش و باهش ور میرفتم و اونم کیرمو پورن سکس وحشیانه میخورد و کم کم بیشتر حشری شدم و شق کردم.. این دفعه مطمئن بودم آبم دیر میاد. دوباره به قول خودمون سنتی می کردمش و ازش لب می گرفتم. حسابی حشری شده بودیم و با ناخوناش بازوها و پشتم ناخون می کشید. بالشت گذاشتم زیر کونش و پاهاش تو بدنش جمع کرده بودم و می کردمش پورن سکس . به من می گفت بزنم رو کونش. می زدم و میگفت محکم تر.. خیلی حشری شده بودیم. اون با کیرم خیلی زودتر ارضا می شد. من دیگه آبم این دفعه مطمئن بودم زود نمیاد. کم کم صداهاش بیشتر شده و بیشتر منو به خودش می چسبوندو داغی رو من تو کسش احساس می کردم پورن سکس. جیغ کشید و منو کشید تو بغلش. یه بار دیگه ارضا شد.

کیر خوری

مادرش گفت عزیزم داری چی نگاه میکنی ودرحالی که داشت قربون صدقش میرفت سینی دولیوان شیروروی میزگذاشتوگفت قربون دودولش برم که پورن سکس به باباش رفته وازاتاق رفت؛من ازخجالت سرم پایین بودومنتظریه عکس العمل ازپسریامادربودم ولی نه هیچ اتفاقی نیفتاد؛رضاهم درحالی که یه دستش لیوان شیر بودوبادست دیگش جلق میزد؛چندلحظه بعدآبشوریخت روی زمین ویه جیغ بلندکشید؛من دیگه به فیلم نگاه نمیکردم وفقط همه چیزواسم پورن سکس مبهم بودکه چه خانواده راحتی.

یانه چقدربی شرموحیاکه پسرشون اینطوریه؛توهمین فکرابودم که رضاگفت هوی مگه توجلق نمیزنی؟اگه میخوای تاخودم واست بزنم؟گفتم خفه شووبایه پورن سکس اضطرابی گفتم من بایدبرم خونه؛ازخونه که زدم بیرون فقط گریه میکردم؛توهوای سردزمستون میدویدموکفشم که تاحالاچهاربادوختمش دوباره دهانشوتوی این سرمابازکرد؛دوجفت جوراب پام بودودوجفتش پاره؛دماغموکه حالااشک میریخت سکس ایرانی باپلیورکهنم پاک کردم یه لحظه به پلیورم نگاه کردم که پورن سکس جای سالم نداشت؛بغض داشتم باخودم گفتم من کجارضاکجا؛یادچوبلاسیش تواتاق افتادم که پلیورای رنگارنگ آویزون بودن.

لختش کردم. پورن سکس ولی شرتش پاش بودم. لباسای خودمم به جز شرتم در آوردم. شروع کردم لب گرفتن و بعد کم کم خوردن صورتش و گوشاش. در گوشش می گفتم دوسش دارم و اونم صدای نفساش عوض می شد. دوست داشت اینو بشنوه موقع سکس، می گفت واسم مهم نیس راس میگی یا نه. بعد شروع کردم به خوردن گردنش. با دستم داشتم شکمش و دور پورن سکس بر سینه هاشو می میالیدم. بعد نزدیک سینه هاش رسیدم. فقط داشتم با دستام تنشو می مالیدم. حشری شده بود ولی سینه هاشو نمی مالیدم. با دستم دور سینه هاش رو می مالیدم ولی خودشو نمی مالیدم. همش کونشو می داد بالا و سعی می کرد سینه هاشو بمالم ولی پورن سکس همینطور 2 3 دقیقه ادامه دادم.

سکسی امریکایی

سکس لز فیلم های سکس سکس سیاه شهواني کون تپل فلمسکس سکسی دختر جوان سایت شهوانی داستان شهوانی کس کردن

Fancy Ass Anal
A lot of rich dudes hate gold diggers, but not Danny D. The best part about being an old money Brit is all the sexy sluts who come try to get a piece of his dick, so what does he care if they’re only after him cause of his fancy mansion and expensive cars? The latest horny babe to come his way is Samia Duarte, a lusty little Latina with a big ass and couple of perky natural tits that knows exactly how to treat a man with a nice fat cock. First she strips down to some stockings and garters and rubs her tight pussy until it’s dripping wet and ready for Danny’s huge cock. He fucks all three of the horny babe’s holes, going balls deep in her mouth, her pussy, and even her tight asshole. He bones her big Latina booty hard until he’s ready to cum, and then he lets rip with a big anal creampie in her beautiful phat ass!

Pornstars: Danny D / Samia Duarte

4 thoughts on “پورن سکس فانتزی گاییدن مقعدی

  1. سلام عرض ادب محمد عظیمی هستم دکتری روانشناس بالینی از شیراز یک خانم پخته و با شخصیت و دارای شعور اجتماعی بالا. فردی که قدرت حل مسأله دارد . در برابر مشکلات تسلیم نمیشه جهت رابطه دوستی سالم به شماره 09335855398تماس بگیرد. منظورم از دوستی، کسی که بیشترین انرژی رو براش میزارید.انتخاب شریک میتونه به کلی زندگی آدم رو تحت تاثیر قرار بده ، باید دانش و آگاهی داشته باشد و واقع بینانه به سرنوشتی که بر او در زمان و مکان خاصی که قرار دارد تحمیل شده بپذیرد

  2. سلام عرض ادب محمد عظیمی هستم دکتری روانشناس بالینی از شیراز یک خانم پخته و با شخصیت و دارای شعور اجتماعی بالا. فردی که قدرت حل مسأله دارد . در برابر مشکلات تسلیم نمیشه جهت رابطه دوستی سالم به شماره 09335855398تماس بگیرد. منظورم از دوستی، کسی که بیشترین انرژی رو براش میزارید.انتخاب شریک میتونه به کلی زندگی آدم رو تحت تاثیر قرار بده ، باید دانش و آگاهی داشته باشد و واقع بینانه به سرنوشتی که بر او در زمان و مکان خاصی که قرار دارد تحمیل شده بپذیرد

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *