فیلم سکس دختر جوان او خروس خود را به سختی در برف مکید تا بعد از آن لخت شود

فیلم سکس دختر جوان او خروس خود را به سختی در برف مکید تا بعد از آن لخت شود

فیلم سکس دختر جوان مقاومت بهم بده منو بسمت زیر درختا کشید،گلایه آمیز گفتم حمید!آخ گردنم..لبش رو به صورتم چسبوند و منو بوسید تو همون حالت با فشار وادارم کرد روی زمین دراز بکشم،و لبشو روی لبم گذاشت.

جوری گیر کرده بودم حتی نمیشد مقاومت کنم،چشماشو بسته بود فقط لب پایینمو میک میزد،کمی گذشت صدای پای افراد باغ می اومد،هر لحظه ترس داشتم یکی مارو ببینه فلم سکس.

تو موقعیت بدی گیر کرده بودم اگه زن عموم پسرش با منو تو اون وضعیت می دید خیلی بد میشد،حمید انگار بیخیال موضوع بود اون دو،سه باری که خلوتش با دوست دختراش برملا شده بود،باعث شده بود با علاقه بیشتری به این کار دست بزنه،داشت دیگه خیلی فراتر از یه بوسه پیش میرفت وخودشو کاملا روم کشیده بود!

نه در حد سکس با محارم و این چرت سکس دختر و پرتا ولی کم کم داشتم تمایل پیدا می کردم یه حریم اخلاقی رو پشت سر بذارم. با این که با زنم زیاد سکس می کنم ولی گاهی تو حموم جلق می زدم و از تنوع توی ارضاء شدنام لذت می بردم.

کم کم موقع سکس با زنم هم نمی تونستم تمرکزم رو جلب کنم و سعی می کردم موقع سکس به خیانت کردن فکر کنم سکس دختر.

موقع سکس با زنم به خواهر زنم فکر می کردم و تصور می کنم با اون دارم سکس می کنم حتی یه بار هم به سکس با خواهر زنم فکر کردم ولی میترسیدم که تو یه حرکت زندگیم رو خراب کنم چون واقعا زنم رو دوست دارم و با هیچی تو دنیا عوضش نمی کنم.

توی این وضعیت بودم که اون اتفاقی افتاد که باید می افتاد

با تمام قوای که داشتم و میشد،سعی کردم ازش جدابشم،و موفق شدم هرچی سبزه زیرم بود له شده بود و به پشت لباسام چسبیده بود، سکس حشری بدونی حرفی ازش فاصله گرفتم پشت بهش سبزه هارو از لباسم پاک کردم.

حمید سمتم اومد و خواست دستشو دور کمرم ببره و باز منو بغل کنه سکس دختر،اینبار غافلگیر نشدم وگفتم زشته حمید،اگه عمو و زن عمو ببینن بد میشه.دستشو که داشت زیر دامنم میبرد رو پس زدم،و فاصله گرفتم.

و به فضای باز رسیدم احساس کردم هاوش خیلی مرموزانه داره نگام میکنه و میخنده!بهش توجه نکردم،احتمالا داشت مارو می پایید،سرم درد گرفته بود و بقایای روز رو خوب سپری نکردم.

برگشتنی هاوش خوابش گرفته بود و با لجبازی کنار پنجره نشست ناچارا مجبور شدم کنار حمید بشینم،حمید وقاحتش بیشتر سکس دختر شده بود دستشو زیر کونم برده بود،نمیخواستم حواس عمورو که داشت رانندگی میکرد و میتونست مارو از آینه ببینه.

جلب کنم.تا جای که توانم بود رو دستش فشار آوردم تا دستشو از زیرم کشید.حالت تهوع گرفته بودم،سردردم هم بیشتر شده بود،وقتی خونه رسیدیم تو اتاقم رفتم و گرفتم خوابیدم،حتی برا شامم پایین نرفتم.

صدای تق تق درب فلزی اتاق بیدارم کرد،ساعت نزدیک هفت بود،به زحمت سکس دختر چشمامو باز کردم،و با صدا خفه و خواب آلود گفتم سکس زوری ،بله؟صدای پشت در صدای حمید بود!دیگه داشت شورشو در می آورد.

با گلایه و صدای گرفته شده گفتم،برو پی کارت،حوصلتو ندارم!با اصرار که کار مهمی داره،میخواست بیاد تو اتاقم.مردد بودم لباسم مناسب نبود،اگه کاری میخواست بکنه چیکار باید میکردم؟ملافه رو دور بدنم پیچیدم و کمی درو باز کردم و با اخم گفتم چیه؟

با فشار درو به داخل هل داد و گفت من که همه جاتو دیدم،مسخره بازی در نیار بذار بیام تو!و داخل شد!ودربو بست و قفل کرد!!هاج و واج مونده بودم،کنار بخاری اتاق کمی دستاشو گرم کرد و گفت ببین محبوبه!من نمیخوام اذیتت کنم.

اما خودت باعث شدی بهت دست بزنم!داشتم فکر میکردم چی بهش بگم که خودش ادامه سکس دختر داد-ببین شاید بگی من کارم غلطه واز این چیزا ولی من کاری باهات ندارم،من اونروز نباید اذیتت میکردم!درست.

اما خودت مقصر بودی دیگه!حالا بیا یه کاری کن،تو که نمی ذاری من باتو کاری کنم!لاقل بذار من دوست دخترمو بیارم سکس دختر تو اتاقت!

زنم دانشجوه به دلیل این که نتونستم انتقالی بگیرم و اون هم تمایلی به انتقالی گرفتن نداشت چند روز هفته رو از هم دور می مونیم. اون بار قبل از رفتنش یکم باهام لج کرده بود و خلاصه حرفمون شد.

نمی دونم چرا ولی اون موقع این حس نیاز به خیانت خیلی توی من افزایش پیدا کرده بود

نزدیکای ساعت سه بعد از ظهر بود که یه دفعه یکی از دوستای قدیمیم باهام تماس گرفت. سکس دختر علی رو از بچگی میشناختم توی یه کلمه بگم آدم ضعیفی بود.

از بچگی دوست داشت بگه که دخترا عاشقشن و از وقتی که یه خورده پول تو دست و بالش اومده بود همیشه سعی می کرد که دوست دخترهایی که همه میدونستن عملا با پول خرج کردن نگهشون داشته رو به رخ بقیه بکشه سکس خشن.

من و علی قبلا با هم شریک بودیم ولی سر یه اختلافاتی با هم به هم زدیم و بعد از قطع شراکتمون وضع علی خیلی بد شده بود و معلوم بود که دو باره دوست داره باهام شریک بشه سکس دختر.

علی از اون دسته آدم هایی بود یه غرور تو خالی داشت و خیلی در مورد خودش دروغ میگفت و فکر می کرد هیچکی نمی فهمه و من هم تحمل این جور آدم ها رو نداشتم از طرفی من هم بعد از قطع شراکتمون یکم دست تنها شده بودم ولی.

دوست داشتم علی به عنوان ور دست پیشم باشه نه به عنوان شریک به سکس دختر خاطر این همش بهش بی محلی میکردم تا ازم خواهش کنه که بیاد پیشم سکس در حمام.

نمی دونستم چی بگم!چندباری خودم دیده بودم دوست دختراش رو آورده بود تو خونه!یک دوباریم زن عمو سر موقع رسیده بود و با کتک به خدمتش رسیده بود!نمیدونستم چی بگم،ترس آور بود!انگار فهمیده بود من هنگ سرپا کردم!گفت چی شد؟باشه؟با لحن آرومی گفتم اگه مادرت بفهمه.

خیلی بد میشه!میفهمی اینو؟سرشو تکون داد و گفت سکس دختر،محبوبه اگه دوستم اینجا بیاد فکر میکنه دوست توهه!شکش کمتر میشه وبعد منم خودمو می رسونم بالا!رفتم تو تشکم نشستم- آخه من که دوستی ندارم بیاد اینجا!بیشتر شک میکنه که!

با بی حوصلگی گفت یه کاریش بکن دیگه

و بعد نگاهشو به بدنم دوخت!-تموم شد،حرفات؟برو دیگه!!-حالا که مهربون شدی بیا یکم حال کنیم!خوش میگذره!!-حمید برو بیرون تا جیغ نزدم!-باشه بابا، اما عجب بدنی داری!برا اولین بار بود یکی داشت از اندامم تعریف میکرد.

راستش بدم نیومد،دلم میخواست بیشتر از بدنم بدونم!با تندی گفتم بسه،برو!واکنش تندم سکس دختر باعث نشد حمید جا بزنه!تو ادامه گفت لاقل یه بوس خوشگل بده!سرمو برگردوندم.

حمید از بخاری فاصله گرفت و به نزدیکترین فاصله بهم رسید ودرحالی که با یه دستم ملافه رو بدنم گرفته سکس دختر بودم با دست دیگم سعی کردم مانع جلو اومدنش بشم!

با سماجت بغلم کرد و صورتشو به صورتم چسبوندولبشو به صورتم چسبوند و منو بوسید!بیحرکت مث مجسمه شده بودم سکس دختر،دستاشو دور بدنم حلق زد و بافشار و بوسه دوباره سعی کرد دستاشو توی ملافه و سمت سینم ببره.

سفت ملافه رو گرفته بودم، سکس الکسیس با فشار بدنش کمی خم شدم حمید چندتا بوسه دیگه از صورتم گرفت و دم گوشم نجواکنان گفت:محبوبه،حیف که دختر عمومی!وگرنه می کردمت!دوساعت دیگه دوستم میاد،بیارش بالا.

منم خودمو یه جوری به بالا میرسونم، سکس دختر جلو تو می کُنمش!بعدش ازم جدا شد و از اتاق بیرون رفت.

فلم سکس فلم سکس ایران فلم سکس هندی فلم سکس افغان فلم سکس خارجی فلم سکس امریکایی فلم سکس عربی فلم سکس ایرانی فلم سکس افغانی لیسیدن کوس

Sexy bubble butt Lola Foxx gets fucked by a big black cock

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *