فیلم سوپر همسر داغ شوهر را با زازی اسکایم برای سالگرد سورپرایز می کند

فیلم سوپر همسر داغ شوهر را با زازی اسکایم برای سالگرد سورپرایز می کند

فیلم سوپر زهرا تا اومد تو خونه صدای فیلما شنید منم توجهی بهش نکردم که مثلا زهرا رو ندیدم داشتم فیلمو میدیدم که زهرا گفت رضا اینا چیه گوش میدی منم خودمو زدم به ترس که حواسم به زهرا نبوده و خیلی جا خوردم به زهرا گفتم ببخشید نفهمیدم که اومدی وگرنه قطعش میکردم که زهرا گفت مگه حتمی من میام باید قطعش کنی فیلم سوپر.

اصلا چرا گوش میدی این چیزای مبتذل که خوبیت نداره منم بهش گفتم خواهش میکنم به کسی چیزی نگو قول میدم دیگه گوش نکنم که زهرا گفت باشه ولی دیگه نباید ببینی این فیلما رو منم قبول کردم بهش گفتم قول میدم خلاصه زهرا رفت تو اتاقش جلوی آیینه که موهاشو درست کنه منم گوشی قطع کردم و به خودم گفتم.

الان وقتشه رفتم تو اتاقش و از پشت بغلش کردم گفتم وای زهرا فیلم سوپر چه بدنی داره که یه هو گفت رضا این کارا چیه خجالت نمیکشی منو بغل میکنی ولم کن اه منم بهش گفتم زهرا خیلی اندامت ادمو جذب خودش میکنه و نمیتونم جلوی خودمو بگیرم و دوست دارم بغلت کنم و بعد ولش کردم زهرا بهم گفت دیگه حق نداری به من دست بزنی.

وگرنه به مامانت میگم منم گفتم زهرا خواهش میکنم نگو من پسرم و 18 سالمه واقعا بهش نیاز دارم نمیتونم جلوی خودمو بگیرم که اگه میشه بهم کمک کن زهرا گفت که این کارا زشته و خوب نیست تو انجام بدی و برای هر دو مون بد میشه من بهش گفتم زهرا قول میدم به تو هم خوش بگذره تو را به خدا فقط همین یه بار دیگه فیلم سوپر.

قول میدم کاری نداشته باشم و اومدم فاز خر کردنش گفتم زهراه من خیلی دوست دارم دلم میخواد تو زنم بشی و از روز اولی که دیدمت بهت علاقه مند شدم زهرام سرخ شد و چیزی نگفت بعدش رفتم دوباره بغلش کردم لبامو گذاشتم رو لباش که لب گرفتم زهرا هم زیاد مقاومت کرد و همراهیم نکرد برای اولین بار با یه دختر لب میگرفتم و حس خوبی بهم میداد و حسابی سکس ایرانی توپ
.

داشتم کیف میکردم و لباشو میخوردم زهرا هم یه خرده آخراش

لبامو خورد خلاصه کلی لب گرفتم ازشو بلندش کردم درازش دادم رو زمین خودمو رفتم روش و شروع کردم باز لب گرفتن دوباره با دست راستمم کوسشو واسش میمالیدم قربون صدقش میرفتم زهرا هم همراهیم میکرد تو لب گرفتن بعدش زهرا به من گفت دیگه بسه و بلند شو منم قبول کردم از روش بلند شدم گفتم زهرا میتونم سینه هاتو بمالم که زهرا گفت دیگه نه نمیشه

منم توجهی نکردم دوباره انداختمش زمین پیرهنشو در فیلم سوپر آوردم از تنش شروع کردم به مالیدن سینه هاش معلوم بود تازه داره سینه در میاره چون زیاد بزرگ نبودن سایز 65 میشدن خلاصه یه خورده مالیدمشون واسش یه خوردهم نوکشونو با دهنم مک زدم رفتم سراغ گردنش و لاله گوشاش چون تو داستانا خونده بودم دخترا اینجوری.

بیشتر حال میکنن خلاصه حسابی میخوردم گردن فیلم سوپر گوش و لباشو و روش خوابیده بودم زهرا هم معلوم بود خوشش اومده زیاد مقاومت نمیکرد یه ده دقیقه ای که تو بغلش بودم بلند شدم و لباسای خودمو در آوردم و فقط یه شرت تنم موند زهرام بزور شلوارشو کشیدم پایین چون راضی نبود زیاد و خلاصه چشمم به شورت.

قرمزش که زیر شلوارش بود افتاد شروع کردم از همون روی شرت به خوردن و مالیدن کسش یه خرده آب افتاده بود کسش منم حسابی داشتم از رو شورت میمالیدم بعدش یواش شورتشو فیلم سوپر کشیدم پایینو شروع کردم به خوردن کسش زهرا هم معلوم بود خوشش اومده و داشت آه ناله میکرد میگفت رضا تو را به خدا بیخیال .

زازی اسکایم شو دیگه منم اهمیّت نمیدادم و به کارم ادامه دادم تا جایی که زهرا یه جووووووون بلند گفت و سرمو از پشت گرفت به طرف کسش فشار داد و تو دهنم ارضا شد خیلی از آبش بدم اومد میخواست فیلم سوپر حالم بهم بخوره به پسرای دیگه هم پیشنهاد میکنم هیچ وقت آب کس یه دخترو نخورین چون خیلی بد مزس خلاصه زهرا.

ارضا شد من دهنمو شستمو برگشتم دیدم زهرا میخواد لباساشو بپوشه نزاشتم بهش گفتم زهرا دلت میاد تو ارضا شی من که پسرم نیاز دارم ارضا نشم زود تمومش کنی اونم گفت فیلم سوپر رضا همین قدر بسه دیگه من نمیتونم منم بازم گفتم بهش زهرا ببین من واقعا بهت نیاز دارم اونم با اکراه قبول کرد و گفت فقط مالیدنو.

این حرفا منم گفتم باشه و دوباره رفتم روش یه خورده ازش لب گرفتم شورتمو

کشیدم پایین گفتم واسم بخورش تا ارضا شم اونم خیلی با اکراه قبول کرد و یه خرده که تو دهنش کرد فیلم سوپر کشید بیرون گفت خوشم نمیاد و حالم بد میشه منم کلی بهش التماس و خواهش کردم که یه خورده بیشتر بخوره خلاصه باز شروع کرد ساک زدن منم سرشو گرفته بودم با کیرم همزمان جلو عقب میکردم

یه پنج دقیقه که گذشت تو فضا بودم و خیلی لذت زیادی داشتم میبردم که فهمیدم آبم الان میاد کشیدمش بیرون گفتم بسه زهرا هم معلوم بود فیلم سوپر خوشش اومده از خوردن کیرم بهم گفت هنوز که ارضا نشدی گفتم میخوام با کردنت ارضا شم که زهرا زود گفت من هنوز دخترم و نمیتونم بهت بدم منم گفتم از عقب که میشه اشکالی نداره که قبول نکرد میگفت نه نمیشه دردم میاد.

این حرفا و راضی نشد منم باز خرش کردم گفتم اگه دردت اومد قول میدم بزارم لای پات و تمومش کنم اونم به زور قبول کرد گفت قول بده زیاد فیلم سوپر فشار نیاری منم گفتم باشه بهش گفتم کرم بیار اونم رفت از اتاقش کرم آورد داد من منم بهش گفتم که جلوم قمبل کنه و با دو دستش کونشو ازهم باز کنه یه خورده کرم برداشتم انگشتای دست راستمو.

چرب کردم شروع کردم به انگشت کردنش اول یه انگشتمو کردم تو چیزی نگفت و بعد دوتا انگشتم که صداش اومد بالا گفت آروم تر درد داره خواهش میکنم نکن رضا منم گفتم طاقت بیار الان عادت میکنی شروع کردم بیشتر به انگشت کردن تو کونش سه تا انگشتمو چرب کردم کون زهرا هم همین طور شروع کردم به جلو عقب کردن انگشتام.

زهرا خیلی درد داشت میگفت بیخیال شو رضا منم بعد چند دقیقه انگشتامو کشیدم بیرون کیرم که 16 سانتی میشد چرب کردم گذاشتم رو سوارخ کونش یه خرده فشار دادم که کلاهک کیرم رفت توش زهرا گفت وای فیلم سوپر رضا خیلی درد داره دارم میسوزم منم گفتم تحمل کن درست میشه عادت میکنی اونم هی میگفت نه و از من اسرار خلاصه زازی اسکایم.

بیشتر فشار دادم تا جایی که نصف کیرم تو کونش بود داشتم جلو عقب میکردم زهرام خیلی جیق میزد و اذیت میشد ولی من تو حال خودم نبودم اصلا واسم مهم نبود درد اون و به لذت خودم فیلم سوپر فک میکردم با یه فشار تمام کیرمو کردم تو کونش که یه جیق بلند کشید که گفتم الانه صداش به خونه ما برسه شروع کرد به گریه کردن که سکس عاشقانه.

رضا پاره شدم خیلی درد داره دارم میسوزم خواهش میکنم درش بیار منم هی قربون

صدقش میرفتم میگفتم عشقم عادت میکنی صبرکن الان دردش تموم میشه و خر کردنش خلاصه کیرم کامل تو کونش جا باز کرده بود و عقب جلو میکردم نمیدونین چه حالی میداد هیچ وقت لذت اون روز رو فراموش فیلم سوپر نمیکنم گاییدن کون یه دختر واقعا خیلی حال میده تو آسمونا بودم و داشتم حال میکردم زهرا هم گریش کمتر شده بود مثل این که عادت کرده بود شروع کرد به آه و ناله که جون بیشتر بکنش توش رضا خیلی دوست دارم عشقم جر بده کونمو.

منم بیشتر حال کردم باهاش و سرعت تلمبه زدنمو بیشتر کردم تو کونش که فهمیدم آبم داره میاد بهش گفتم فیلم سوپر دراز بکشه اونم قبول کرد به شکم دراز کشید منم با چنتا آه و ناله با یه تلمبه تمام آبمو تو کونش خالی کردم و روش خوابیدم بهترین لحظه عمرم بود خیلی احساس سبکی میکردم اونایی که.

آبشون تو کون یه دختر خالی کردن حال منو میفهمن بعد هفت هشت دقیقه که روش خوابیدم کم کم فیلم سوپر سر حال شدم با زهرا با هم رفتیم حموم و خودمو تمیز کردم زیر حموم بازم حسابی از کون گاییدمش آبمو تا قطره آخر باز توش خالی کردم بعدش باز شستم خودمو و لباسمو پوشیدم زهرا هم بهم گفت .

رضا ببین چیکار کردی کونمو دیگه حس نمیکنم خیلی میسوزه منم گفتم اشکال فیلم سوپر نداره عشقم عادت میکنی بعدش شماره تلفنشو ازش گرفتم و یه ساعتی که تو این مدت اونجا بودم رفتم بیرون از خونشون بعدش شب تو خونه کلن تو فکرش بودم از طریق تلگرام یه خرده باهم چت کردیم زهرا هم گفت که دوباره زازی اسکایم.

دلش میخواد بکنمش و کیرمو تا دسته بکنم تو کونش و فردا صبح زود مجتبی میره مدرسه اونم امتحان نداره تعطیله منم به یه بهونه مامانمو پیچوندم و رفتم خونشون حسابی دوباره حسابی از کون گاییدمش فیلم سوپر آبمو بازم توش ریختم چون زهرا میگفت خوشش میاد آب کیرم توش خالی شه خلاصه تا قبل از کنکور.

از هر فرصتی واسه کردنش استفاده میکردم بعضی وقتی هام دراز میکشیدم خودش میومد رو کیرم بالا پایین میشد آه و ناله میکرد بعضی وقتی هم میگفت پرده شو بردارم منم قبول فیلم سوپر نکردم الکی بهش گفتم بعد از ازدواج و اینا بعد از این که کنور قبول شدم رفتم تو یه دانشگاه تو کرمان دیگه ندیدمش تا عید که.

آخرین سکسمون تو عید بود حسابی گاییدمش و جرش دادم الانم واسه تعطیلات قبل از امتحانات ترم قراره برم شهرستان و تصمیم دارم حسابی کونش بزارم چون واقعا خیلی حال فیلم سوپر میده اگه شد بقیه داستانای گاییدن کون زهرا رو براتون مینویسم چون کون زهرا واقعا حرف نداره و خیلی از گاییدنش لذت میبرم

سکس ایرانی توپ سکس ایرانی فیلم سکس ایرانی فارسی فیلم های سکس ایرانی سکس دختر پسر سکس دختر افغانی سکس دختر با دختر فیلم سکس دختر فیلم سکس دختر جوان فلم سکس

Hot Wife Surprises Husband with Escorts for the Anniversary

Zazie Skymm

One thought on “فیلم سوپر همسر داغ شوهر را با زازی اسکایم برای سالگرد سورپرایز می کند

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *