فیلم سوپر امریکایی زازی اسکایم در صحنه مقعدی آشفته

فیلم سوپر امریکایی زازی اسکایم در صحنه مقعدی آشفته

فیلم سوپر امریکایی خلاصه اون روز رفتم جلو ایستگاه اتوبوس وایسادم تا اتوبوس بیاد معمولا تا 5 دقیقه طول میکشه بیاد. همینجور که منتظر بودم دیدم یه مرد سن بالا با اندامی درشت و هیکل گنده تو ایستگاه داشت منو زیر چشمی نگاه میکرد. هی خودمو اینور اونور میکردم بازم داشت نگاه میکرد. با خودم گفتم شاید قصد و غرضی داره.

یه خورده ترسیدم. به ساعتم نگاه کردم هنوز اتوبوس نیومده بود زازی اسکایم. رفتم اخر نیمکت نشستم. بازم داشت نگاه میکرد. خلاصه اتوبوس از دور داشت میومد بلند شدم که اماده بشم دیدم اون مرد هم بلند شد. با خودم گفتم چیکار کنم سوار نشم.

اما خب مدرسم دیر میشد با اتوبوس بعدی برم. دلم رو زدم به دریا رفتم سوار شدم اون مرد فیلم سوپر امریکایی هم پشت سرم اومد بالا. اتوبوس خیلی شلوع بود جا واسه نشستن نبود مجبور شدم وایسم. خیلی شلوغ بود اصلا نمیشد سر جات بچرخی.

اون مرد هم تقریبا تا تا ادم با من فاصله داشت, زازی اسکایم ایستگاه بعدی رسیدیم یه عده رفتن پایین یه عده اومدن بالا, تو همین زمان اون مرد بهم نزدیک شد, سلام اسم من سهیل هست 20 سالمه, این ماجرا مال 4 سال پیش هست زمانی که 16 سالم بود.

اول از خودم بگم خیلی خوشکل و زیبا. هستم جوری که تمام فامیل میگن تو باید. دختر میبودی, بیشتر. حالت و حرکاتم دخترونه هست فیلم سوپر امریکایی, بدنی سفید و اندامی دخترونه دارم, خلاصه یه روز بهاری داشتم اماده میشدم برم مدرسه, یه لباس نیم استین سفید با یه شلوار لی سفید مایل به ابی تنگ پوشیدم, بگم که خیلی به لی تنگ علاقه دارم, البته خیلی واسم.

دردسر درست شده بود قبلا, اخه پسرای محل حتی مردای سن بالا دنبالم بودند, گاهی دست به کونم میزدند, دقیقا اومد پشت سرم فیلم سوپر امریکایی, خیلی ترسیدم هی خواستم برم جلو بسته بود, طرفین هم که ادم وایساده بود, دیگه راه فرار نداشتم.

همینجور که اتوبوس در حال حرکت بود با هر دست انداز که پیش میومد اون مرد خودشو بهم میزد زازی اسکایم, هر دفه بیشتر و بیشتر, فیلم سوپر امریکایی دیگه جوری شد که اومد خودشو دقیق بهم چسبوند, وای خدایا فک کنم تحریک شده بود.

برگشتم یه زیر چشمی نگاه کنم بهش یه لبخندی زد

دیدم یه چیزی خورد به کونم یواشکی دیدم یه دسته. اره دست اون مرد بود, داشت به کونم میمالید, قلبم تند تند میزد, میدونستم نیت اون مرد رو, شاید تحریک شده بود میخواست بامن حال کنه, یه خورده ارومتر شدم. همینجور با دستش روی کونم میمالید.

هی بیشتر و بیشتر و محکمتر میمالید, راستش اولش ترسیدم اما یواش یواش داشت خوشم میومد., اخه حس دخترونه داشتم, خیلی دلم میخواست یکی باهام بازی کنه, فیلم سوپر امریکایی دستش یواش اومد لای پام, هی میمالید و میمالید .

داشتم شهوتی میشدم, چقد خوب و لذت بخش بود, سوراخ کونم رو با انگشتش میمااید, زیاد تحریک شدم. اخه شلوارم تنگ بود کونم زده بود بیرون, هی بیشتر خودم رو میچسبوندم به اون مرد لذت میبردم, یه دفه اون مرد خودشو چسبوند بهم, چه کیر کلفتی داشت, حسش میکردم.

به کونم میزد و میمالوند, چقد دوس داشتم, خیلی شهوتی شدم, اون مرد فهمیده بود که من لذت میبرم زازی اسکایم, ایستگاه بعدی شد یه عده اومدند بالا و یه عده رفتند, فیلم سوپر امریکایی اون مرد همچنان بهم چسبیده بود, منم لذت میبردم, خودم رو به عقب هل میدادم تا کیرس بههم بخوره, اونم فشار میداد به کونم.

حیف شلوار داشتم دلم میخواست لخت باشم با کیرش لاپایی بزنه فیلم سوپر امریکایی, همینجور که میمالوند دیدم با دستاش محکم کمرمو گرفت فک کنم میخواست ابش بیاد, کونم رو تا جایی که تونستم به کیرش چسبوندم, اونم فشار میداد, یه دفه حس کردم کیرش داره تند تند دل میزنه رو کونم, فهمیدم ابش اومد.

خوب خالیش کرد همینجور که بهم چسبیده بود, بعد چن لحظه ازم فاصله گرفت, گفتم خدایا شکر ختم. فیلم سوپر امریکایی به خیر شد, خلاصه ایستگاه بعد باید پیاده میشدم, اون مرد هم دیگه رفت عقبتر, سر ایستگاه پیاده شده, اون مرد هنوز تو اتوبوس بود, ورفت.

تو راه مدرسه خیلی فک کردم با خودم, خیلی لذت بردم زازی اسکایم.

از اون موقع عاشق مردای سن بالا شدم

دلم میخواد به مردای سن بالا کون بدم, من پنجاه سالمه عاشق سکس باپسرهای جوان هستم وروش منحصربفرد ی دارم مطمئنا خوشت میادحتمادرارتباط باش منتظرتم, منم عاشق کون دادن به مرد های سن بالا هستم اگه کسی خواست شماره بذاره.

یه روز پنجشنبه ظهر خواهرم‌ نگار بهم زنگ زد که پاشید شب زازی اسکایم با مرجان بیایید خونه ما, دوره هم باشیم منم قبول کردم به مرجان‌زنگ زدم که حاضر باشه شب برم دنبالش ما رابطمون با خواهرم و رضا شوهرش خیلی خ به اکثر اوقات خونه هم دیگه جم میشیم یه چند پیک مشروب میزنیمو حال میکنیم.

خلاصه شب شد رفتم خونه ی دوش بگیرم که بریم از حموم اومدم دیدم اووف فیلم سوپر امریکایی مرجان خانوم یه شرتک سفید تنگ با ی تاپ مشکی پوشیده که کونش داشت دیونم میکرد رفتم جلو یدونه زدم‌رو کونش گفتم جووون نکنه اینطوری میخوایی بیایی که گفت اره چشه مگه غریبه نیست که گفتم رضا چی پس گفت بابا اقا رضا که مثل داداشمه.

هیچی منم قبول کردمو رفتیم رسیدیم دم خونه نگار اینا زنگ زدم‌ رفتیم بالا نگار درو باز کرد یهو خشکم زد اوووف چی میدیدم نگار ی دامن کوتاه پوشیده بود رونای سفید بزرگشو بیرون‌انداخته بود با یه نیم تنه که بالای نافش بود.
یهو گفتم اووف نگار خانوم چه کرده خوش به حال اقا رضا یهو نگار یه تیکه بهم‌انداخت فیلم سوپر امریکایی گفت چیه خوشت اومده گفتم مگه میشه ادم هوری ببینه بدش بیاد زازی اسکایم.

بعد رضا اومد بعد احوال پرسی گفت بابا کجایین پس زود باشین بیاین که کلی از ما عقبین دیدم بلله بساتو چیدنو حسابی خوردن پس نگو نگار خانوم‌مست بود و گرنه بعید بود ازش این حرفا خلاصه مرجان رفت لباسشو عوض کرد اومد دیدم تا از در اتاق اومد بیرون‌رضا چشماش ۴ تا شد چشمش به کون زنم افتاد من به رویه خودم نیاوردم‌دیگه عادی شده بود منم بودم همچین کون گردی میدیدم نگاه میکردم فیلم سوپر.

خوابوندمش رو تخت گفتم ابجی بهتری میخوای ببرمت دکتر گفت نه فقط یکم ماساژم بده بهتر میشم یکم‌ماساز دادم‌گفت لباسم اذیت میکنه نیم تنشو دراورد خوابید منم شروع کردم به مالوندنش یل همون‌ماساژ دمر خوابیده بود دامن تنش بود رفتبود بالا کیرم داشت شلوارمو جر میداد رونایی سفید کوس تپل واااای. یکم‌ از کمر رفتم‌پایین تر سمت رونش دیدم‌کم‌کم داره صدای نفساش در میاد یه یربع میشد داشتم‌میماایدمش. یهو گفتم برم‌پیشه مرجان‌اینا اگه ببینن لباس تنش نیست زشت‌میشه زازی اسکایم.

دیدم صدای اهنگم دیگه نمیاد اروم‌درو باز کردم دیدم رضاو مرجان نشستن دسته رضا تو شرت فیلم سوپر امریکایی مرجان بود اخ اخ چی میدیدم باورم‌نمیشد نمیدونستم باید چکار کنم از ی طرف تحریک شدم از ی طرف شاکی از یطرف نگار لخت رو تخت رفتم جلو تر شروع کردن به مالوندن کس خواهرم دیدم گفت اخ جون چه دستایی همینو میخواستم یکم مالیدمشو شورتشو دراوردم شروع کردم به خوردن کوس سوراخ کون سفیدش حسابی داشت حال میکرد کوسش مثل هلو گوشتی بود.

باورم‌نمیشد دارم‌کوس خواهرمو میخورم یهو نگار فیلم سوپر امریکایی گفت بسه الان رضا میاد شر میشه گفتم خواهر من اوناهم مشغولن گفت چی گفتم اقا رضا زن مارو خفت کرده. زازی اسکایم گفت میشه ما هم بریم. گفتم باشه درو باز کردم دیدم اقا رضا سرپا وایساده مرجانم جلو پاش زانو زده کیر کلفت رضارو داره ساک میزنه یهو مارو دیدن همه چند ثانیه بیمکث وایساده.

بودیم هر چهارتایی لخت لخت من یه چشمک به رضا زدم به علامت رضایت

بعد رضا کیرشو تا ته کرد تو حلق زنم مرجان‌یه اوق زد نگارو به حالت سگی خوابوندم رو مبل کوس کونش جلوم باز بود کیرمو اروم گزاشتم تو کوسش یه اااه بلند کشید گفت جوون چه کیری داری داداشی صحنه عجیبی بود خیلی حال میداد داشتم‌از شدت حشر دیونه میشدم زنم ی کیر تو دهنش بود داشت ساک‌میزد کیرم تو کوس خواهرم بود وااای فیلم سوپر امریکایی نصیب شما هم‌بشه حتما زازی اسکایم.

خلاصه داشتم تو کوس نرم داغ خواهرم تلمبه میزدم یهو دیدم مرجان‌ی جیغ خیلی بلند کشید یهو ترسیدم فکنم همسایه ها هم فهمیدن تو خونه چه خبره, نگو اقا رضا یهو بیهوا میخواستا بکنه تو کوس مرجان‌یهو میکنه تو کونس مرجان تا حالا به من کون نداده بود چند بار امتحان کردیم خودشم‌دوست داشت ولی چون‌خیلی تنگ بود اذیت میشد نمیرفت توش حساب کن کون فیلم سوپر امریکایی به این بزرگی تا حالا کیر نرفته توش اگه میرفت چطوری میشد.

زازی اسکایم خلاصه اقا رضا کون زن‌مارو افتتاح کردو جر داد بعد یکم اه ناله مرجان‌کمتر شد تبدیل به لذت شد مثل اینکه جا باز کرد. فیلم سوپر امریکایی منم به تلافی اومدم جا کنم تو کون زن اقا رضا که یهو فرو کردم تو کونش دیدم خیلی راحت تا ته کیرم رفت توش یه اه کوچیک کشید نگو پس پس حسابی کون داده خواهرم
گفتم اقا رضا میزاشتی ما افتتاح میکردیم.بعد من‌خوابیدم‌زیر خواهرم اومد خوابید .

روم‌کیرمو گرفت کرد تو کوسش فیلم سوپر امریکایی که دیدم‌رضا اومد از پشت کرد تو کونش دوتایی داشتیم دبل میکردیم مرجانم جلو صورت نگار قمبل کرده بود اونم داشت کونشو میلیسید بعد چند دقیقه احساس کردم کیره رضا داره میماله به کیر من نگو رضا داره تلاش میکنه اونم بکنه تو کوسش که ۲تایی از کوس بکنیم که گفتم اقا رضا زن‌مارو جر دادی حالا زازی اسکایم نکبت خواهرمه نکن گفت نگران نباش نگار به این پوزیشن فیلم سوپر امریکایی عادت داره من اونجا متوجه نشدم ولی بعد فک کردم گفتم‌پس نگار خوانوم‌قبلا تجربه گروپ داشته ما نمیدونستیم.

خلاصه بعد چند دقیقه تلمبه ۲تایی یهو نگار لرزیدو کل ابش خاای شد ارضا شد. من رضا که داشت ابمون‌میومد فیلم سوپر امریکایی رفتیم جلو مرجان‌مرجان‌نشست رو زمین ۲تایی پاچیدیم تو دهنش مرجان‌عاشق ساک زدن اب خوردن همیشه اب منو‌میحوره و همیشه همه جا هوس کنه واسم ساک‌میزنه حتی شده وقتی پشت فرمونم.

اقا من دیگه نا نداشتم نگارم‌از شدت خستگی خوابش برده بود مرجان‌گفت من میرم دوش بگیرم‌چون‌کله موهاش پره اب کیر شده بود.

سکس رمانتیک سکس در خواب سکس عاشقانه فیلم سکس سکس حشری سکس آمریکایی سکس ترکی سکس چت سکس روسی سکس انلاین

Zazie Skymm in messy anal scene

6 thoughts on “فیلم سوپر امریکایی زازی اسکایم در صحنه مقعدی آشفته

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *