شهواني برادر ناتنی ام آمدم و تصادفی به آلت کیر او رسیدم

شهواني من برای زندگی با برادر ناتنی ام آمدم و به طور تصادفی به آلت کیر او رسیدم

شهواني من ایرج هستم حدود سی سال پیش میشه یاکمی بیشتری یا کمتر اون زمان من ده سالم بود یه روز تابستون توی محل سر ظهر با یه توپ داشتیم بازی میکردیم که توپ افتاد خونه همسایه بچه ها گفتند الان وقت خوابه .

مزاحم میشم بریم خونه عصر بیایم بازی کنیم دوباره همه قبول کردیم و رفتیم ولی من از خواب بعد ناهار همیشه بدم شهواني می آمد خونه نرفتم و تازه بچه ها رفته بودند که اکبر پسر بزرگ همسایه ما که توپ سکس عاشقانه.

خونشون افتاده بود در رو باز کرد و گفت این توپ شماست گفتم آره گفت بیا ببرش رفتم توی خونه که توپ رو بیارم در رو بست و منو توی خونه گیر انداخت و با زور منو برد سمت زیرزمین و انباری خونشون بالاخره راضیم.

کرد که شوارمو در بیارم اکبر اون زمان جوان بیست دو یا بیشتر میشدکیرش بزرگ بود منم فقط دودول داشتم در برابر کیر اون .

با مالش دودولم که حس خوبی بمن می‌داد راضی شدم کون بدم ولی با اون کیر گنده شهواني مگه میشد بکنه توش خودم هم باورم نمیشد که منو بتونه بکنه یعنی بکنه توش.

منو وادار کرد که کونمو سمتش قمبل کنم اونم با یه تف وکمی روغن زیتون به در کونمو زد و تا به خودم اومدم تا دسته جاکرده بود.

درد داشتم ولی حال عجیبی داشت خیلی حال کردم بعد از اینکه حسابی تلمبه زدن منو شهواني خوابند روی زمین به پهلو و از پشت پاهامو داد سمت شکمم کونم زده بود بیرون و قمبل حسابی کرده بودم با یه حرکت سریع کرد تو و تلمبه زدن.

حالا بزن و کی نزن که حسابی منم حال کردم آبش که آمده تا اون وقت ندیده بودم برام تعجب آور بود که یه چیزی از کیرش مثل شیره سفید رنگ داره میاد بیرون با تعجب نگاه میکردم .

اونجا بود که گفت اینو بریزه اگر توی کوس پچه میشه تازه متوجه شدم که منم از کجا شهواني و بابا با مامان چطوری بچه دار میشوند.

از اون وقت به بعد تا جایی که میشد بیدار میمونم ولی خودمو بخواب

میزدم تا کوس دادن مامان به بابا رو ببینم که شاید بیست بار بیشتر دیدم و حال کردن مامان و بابا رو با کون دادن نسیبم شد.

این داستان واقعی و حقیقت داره من بعد اون کون دادن بیشتر صد شهواني مرتبه به اکبر کون دادم و پول گرفتم ازش امید وارم لذت برده باشید.

با دوستم نازنین بر گشتنی کنار خیابون راه میرفتیم ک ب قول دوسم یکی پیدا شه بریم خونشون قل و مشروب بزنیم سکس داستانی.

همینجوری داشتیم میرفتیم ی بی ام و واستاد دوستم گفتم با من کار داره گفتم برووو رفت و نشست من و صدا کرد دو تفر داخل بودن رانند گیر داد ب من و سوالای از این قبیل چند سالته و این چیزا منم جوابشودادم.

رفتیم خونشون قلیون مشروب زدیم از حالتم خارج شدم زیاد خوردم ب خودم شهواني اومدم دیدم دوستم نیس من تنهام با این دوتا!

با شرت دمر رو کاناپه اومدم بلند شم تلو خوردم افتادم سر جام گفتم نازنین کو گف گذاشت رفت منم عصبی شدم منو چرا گذاشته با اینا یکم ترسیدم من اخه مرده دارم.

اون یکی ک میخاست با نازنین رفیق شه اومد نزدیکم شد دسشو گذاشت لای کوسممم لبشو گذاشت رو لبممم منم رو هیچ جام به جز کوسم حساس نیسم شهواني داشتم وا میدادم.

ولی من قرار نبود با این باشم گفتم قهوه بده حالم اوکی شه دی گ داشتم بالا میوردم رفت درست شهواني کرد اون یکی راننده منو برد رو تخت لباسامو در اورد دستشو کشید رو پاهام بعد چند بار لای کوسممم.

صدام در اومدددد هنو مست بودم اونیکی اومد با قهوه تو دسش منو ک دید تو اون وصعیت ک لا ماهام بازه دوسشم داره باهام ور میره بیخیال قهوه شد اومد سینه هامو خرد اون یکی ام ک اول مالوند کوسم منم ک هم مست.

بودم هم ور دلشتن میرفتن دیگ لا کوسمو پاهامو باز گذاشتم یکی سینمو میخورد

یکی ام داشت با کوسم باز میکرد ک جا باز کنه بکنه توش ک با اینک خیلی میخاستم شهواني یکی بکنه تو کوسممم امااا پرده داشتم خودمو نگ میداشتم گفتمم نکنیااا پرده دارم

اینو ک گفتم ی بشگون گرف از کوسم من هم درد داشت هم لذت واقعیت من خیلی وحشی ام از سکس ملو خوشم نمیاد باید خیلی وحشی باشه تا ابم بیاد گف چیکار کنم پس مالوندش ب کسم دید ابش نمیاد اورد .

گف باید بخورییی کرد تو دهنم اون یکی ک سرشو برد تو کوسم ب سوراخ کوسم هی شهواني زبون میزد فسم بالا نمیومد اولین تجربه دوتا یی بود نمبخاسنم اصن تموم شه.

این یکی ک خوردم ابش اومدددد چون کوسمو او نیکی داشت میخورد کیر اینو تا ته شهواني میخوردمممم خایه هاشم دست میزدم من عادتم اینه یکی دسش رو کوسم باشه یا بخوره خوبب میخورممممم.

اینم قشنگ ابش اومد و هنوز اونیکی داشت کوسمو میخورد میگف توپله بوی خوبز میدههه منم اصن سیر نمیشم تا فردام یکی بخوره بماله بازم میخام بعد کیرس خیلی کلفت بود در اورد کرد لا کوسممم بالا مایین.

کرد اول یواش بعد تند تند دیگ نفسم بند اومد بعد خوابید روم ابش اومددد سکس الکسیس.

باز اومدن میشم میخاستم شرتمو بپوشم برم خونه با اینک خیلی شهواني حالم بد بود اما باید میرفتم ک باز اومد دست گذاشت جا حساسم داشت میمالومند هی دسشو مس میزدم هی می.

مالوند تا اینکه اومد از بغل ک پشت بغلم کرد کیرشو گذاشت شهواني لا بعد ک مالوند همه جوره منو راست شد شهواني

یکم با تنگشت داست پشتو باز میکرد گفتم نکن نمیتونم گفت کاریت نباشه با روغن سر واد توش

اولش داشتم میمردم اینقد درد داشت بعد وسطاش ک تلنبه میزد خودمو بهش نزدیک میکردن بیشتر بره توششش خیلی خوب بود اونیکی ام جلوم بود داشت میمالوند شهواني و لب میگرف خلاصااا خیلی خوب بود اما بعد اون ترسیدم برممم .

چشمم به وان بزرگ و مرمري که وسط حموم بود افتاد.

لبخندي زدم.
خارق العاده به نظر مي رسيد.
صداي قفل شدن در رو شنيدم.

ذهنمو از شهواني کردن کارم به اتفاقي که قرار بود الان بيفته سوق دادم.

سرمو به سمت درچرخوندم و کیان رو درحال تماشاي خودم ديدم.

با نگاهي داغ بهم خيره شده بود شهوانی
.فکر اينکه قرار بود باهاش سکس کنم،دلمو پيچ ميداد وتحريکات لذت شهواني بخشي و با پايين کشاله هاي

رون هام انتقال ميداد.

کون تپل فلمسکس سکسی دختر جوان سایت شهوانی داستان شهوانی کس کردن فیلم سکس روسی فیلم سکس ایرانی فیلم سوپر ایرانی سکس وحشی

shahvani
I came to live with my stepbrother and accidentally ended up on his penis
qombol

5 thoughts on “شهواني برادر ناتنی ام آمدم و تصادفی به آلت کیر او رسیدم

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *