سکس کارتونی امریکایی مجموعه بازی های ویدیویی هنتای از افسانه

سکس کارتونی امریکایی مجموعه بازی های ویدیویی هنتای غربی از افسانه اوج فورتنایت

سکس کارتونی تو چت کردنم باهاش راحت بودم همیشه براش متن های سکسی میفرستادم که بیشتر جنبه آموزش دارن .اونم راحت حرفای سکسی میز تو چت. تا اینکه یه روز که خونه تنها بودم یکی زنگ زد .فرزاد بودد.اومده بود بهم سر بزنه.برام گل خریده بود .

بااین کاراش منو شیفته خودش میکرد . سکس کارتونیهمین کارایی که همیشه دلم میخواست شوهرم برام بکنه رو اون داشت انجام میداد و من از ته دل خوشحال میشدم .رفتم تو آشپزخونه تا کمی چای بریزم اومد شونه مو گرفت و گفت دست به چیزی نمیزنی چون من میخوام چای بریزم .

هی اصرار کردم که نمیشه اونم بیشتز شونمو فشار میداد تا منو هل بده سمت سالن . سکس کارتونیخودمو سفت گرفتم تا مجبور شه بیشتر هل بده .کونمو عقب دادم و چسبوندم بهش .اون لحظه برام فراموش نشدنیه سکس جدید .قلبم از سینه ام داشت کنده میشد هی خودمو مالیدم بهش و میگفتم نه فرزاد جونم خودم چایی میارم .

بالاخره راضی شد و رفت .چاای ریختم و خوردیم و تلوزیونو روشن کردم . سکس کارتونی آهنگای سکسی ریحانا داشت پخش میشد .نشستیم کنار همدیگه و گرم تعریف شدیم .عادت داشت دستشو بندازه رو سر پشتی مبل منم جوری نشستم که بچسبه به گردنم .داغی دستشو حس کردم یه لحظه گر گرفت پاهام اون حرف میزد و من خو فکرای سکسی خودم بودم . سکس کارتونی شیطونه میگه همه چیو بذار کنار یه لحظه لباشو بچسب ….ولی نمیشد من زنم غرور داشتم .

تند تند تلمبه میزد که من بی حس شدم. خودمو انداختم روشو بغلش کردم. سکس کارتونی چند تا تلمبه ی دیگه زد که دیدم کسم داغ شد.ابشو خالی کرده بود تو کسم.خیس عرق بودیم نای تکون خوردن نداشتیم.

همینطور که حرف میزدیم منم دستمو انداختم رو مبل پشت

کمر فرزاد و شروع کردم موهاشو با انگشتم ناز کردن …و بین حرفام قربون صدقه اش میرفتم سکس کارتونی …درباره باشگاه میگفت و منم میگفتم قربون بازوهات بشم تو آخرش مقام کشوری میگیری …

اینو گفتم دستشو انداخت دور گردنم و منو چسبوند به خودش و بوسم کرد گفت اگر اینجوری بشه که یه شیرینی پیشم داری گفتم چی؟ گفت شیرینیه دیگه یه جعبه شیرینی . سکس کره ای گفتم من ازاین چیزا نمیخورم چاق میشم یه چیز بهتر بده ….همون لحظه ویدیو ریحانا رو نشون داد که لب گرفت از یه پسر . سکس کارتونی گفتم از اینا میخوام ….

فهمید منظورمو . سکس کارتونی لبم خشک شد یه لحظه قلبم به تپش افتاد وای نکنه زیاده روی کردم چشمام از داغی میسوخت..ولی فرزاد خندید گفت شیرین جونم توکه هرچی بگی من رو چشم میذارم اینم چشم بیا شیرینیتو بدم .آروم اومد سمت صورتم .انقدر آروم که انگار پدرسوخته میدونه من با همین حرکتای آروم هلاک میشم .

لبشو گذاشت پایین گوشم و بیصدا بوس کرد .فيلم سكس گروهي تعجب کردم چون لبشو بر نداشت دیگه . سکس کارتونی همون لحظه تموم بدنم لرزید .

دستمال برداشتیم و تمیز کردیم خودمونو. همون طوری ولو شدیم رو کاناپه.

-سپهر تو بهترینی
-باید به تو بیام دیگه نور شمع ها و اغوش سپهر ارومم کرده بود.همیشه معاشقه ی بعد سکس رو بیشتر از خود سکس دوست داشتم.یپهرم با حوصله بود. سکس کارتونی همراهی میکرد تو صحبت کردن.خودمو جابجا کردم و رفتم تو بغلش.

لبشو گذاشته بود همدنجا زیر لاله گوشم

بعداز ۵ ثانیه باز بوسید گردنمو .چشامو بستم و گردنمو کشیدم عقب . سکس کارتونی نه که به نشونه اعتراض باشه نه چون تحملشو نداشتم .بازم لبشو برنداشت و شروع کرد به بوسیدن گردنم .نمیخواستم ولی آهم بلند شد .چنان آهی کشیدم که فرزادم شوکه شد ولی پس نکشید .دستشو گرفتم .فهمید چیه جریان .لبشو گذاشت رو لاله گوشم و مکیدش تو لبش .

اوف قلبم کنده شد گفتم فرزاد ….گفت جونم . سکس کارتونی گفتم وای فرزاد ولم کن ….حالم خراب شد .انقد خراب که ناخودآگاه خودمو چسبوندم بهش دستشو کشید رو رون پام از زانو تا شکمم ….آه بلند بعدی کاملا حالمو نشون داد و باعث شد فرزاد منو بکشه تو آغوش داغش .منو چسبوند به خودش .

بوی عطرش روانیم کرد . سکس کارتونی لباش رو میمالید رو لپم و گردنم و حالمو لحظه به لحظه خراابتر میکرد.دستش رفت رو سینه هام .سینه های سفید و تپلم رو گرفت تو مشت مردونه اش .اینجا بود که برای اولین بار لبامون گره خورد توهم….صدام تو خونه پیچید: فرزاد دوستت دارم فرزاد…

فرزاد بغلشو تنگ تر کرد و تو گوشم صدام کرد شیرین جون همیشه فرزادو داری من مال خودتم نگران هیچی نباش خودم پهلوون زندگیتم … سکس کارتونی اینارو مزگفت و دستش میرفت سمت یقه تاپم دستشو کرد زیر لباسم و سینه هامو گرفت . سکس با خواهر انقدر نوک سینه ام رو یواش بین دوتا انگشتش میمالید که آه من داشت به جیغ تبدیل میشد .

حرکاتمون تندتر شد .خیسه خیس شده بودم آخرین باری که انقدر خیس شده بودم رو یادم نمیاد ولی فقط میدونم فرزاد منو خیس آب کرد….دست کشیدم رو کیرش سفت شده بود . سکس کارتونی اوف چقدر دلم میخواست بجو ام و قورت بدم کیرشو…فرزاد حرکاتشو وحشیانه تر کرد گردن و لپم الان دیگه زیر زبونش از بس لیسیده شده بودن خیس آب بود….

خدا کنه مامانم حالا حالاها از پیش رکسانا نیاد

-چرا؟دلت تنگ نشده مگه
-اخه رابطمون یکم سخت میشه سکس کارتونی.

-بهش نمیگی یعنی؟
-نمیدونم.اونم چشمش مثل من ترسیده.میترسم بگم هی بگه باید بری ببینه تورو باهات حرف بزنه.نگران میشه بدتر.

-خب میرم باهاش حرف میزنم و از نگرانی درش میارم.تو کم کم زمینه چینی کن وقتی اومد یهو جا نخوره سکس کارتونی.

-چی بهش میگی؟
-هر چی که بپرسه.
-فک کن بپرسه چرا ماندانا رو انتخاب کردی

-شیطون شدیا. سوالاتو خودت بپرس خب چه ربطی به مامانت داره

-نخواستیم اصلا
-ممم…چون… چون دوست داشتم دیگه
-چیمو دوست داشتی خب
-همه چیزتو فلم سکس افغان.

من فقط آه میکشیدم و ناله هام چیزی شبیه به ناله ی یه تصادفی که داره از هوش میره شده بود ..

فرزاد ترسید گفت شیرین میخوای ادامه ندم؟

هیچی نمیگفتم فقط ناله میکردم .دستشو از رو پاهام پس زدم تا نفهمه کسم چقد خیسه بوی آبم پیچیده بود داشتم خجالت میکشیدم ولی فرزاد زورش زیاد بود دستمو پس زد و دست کشید رو کسم . سکس کارتونی پاهامو باز کردم …کسمو انقد حرفه ای مالید که اشک تو چشمم جمع شد آه میکشیدم و هق هق میکردم …

داشتم بیهوش میشدم که گردنمو گرفت و دستشو گذلشت زیر زانوم و بلندم کرد منو خوابوند رو کاناپه گفت دراز بکش تا برات شربت بیارم سکس کارتونی .دستشو گرفتم گفتم نرو …گفت باشه قربونت بشم من نمیرم جایی پیشت هستم نترس عزیزم…حرفاش مث مُسکن منو تسکین میداد.

گفت میخوای بس کنم؟ میترسم محمد بیاد (شوهرم) سکس کارتونی ..گفتم نه …و باز چشام افتاد .فرزاد اومد کنارم و خوابید روم بهش گفتم منو خرابم کردی فرزاد .گفت پاشو بریم آشپزخونه صورتتو آب بزن .رفتم پای سینک که اب بزنم صورتم .بیحال و بی رمق بودم که یه دفعه از پشت منو بغلم کرد و دستاشو گذاشت رو سینه ام وای چی حس میکردم؟کیرشو از زیر شلوار داشتم حس میکردم دوباره خرابم کرد .

این بار دیگه رو پاهام نمیتونستم وایسم.مدام کیرشو تاب میداد رو کونم و گوشمو میخورد .از دهنش آتیش بیرون میزد جای نفس…گفت فرزاد نمیتونم وایسم .بریم تو اتاق .

اینبار دیگه صبر نکرد و شلوارمو به زور درآورد هرچی گفتم روم نمیشه گوشش بدهکار نبود و البته از خدامم بود درش بیاره . سکس کارتونی تا چشمش به کس خیسم افتاد گفت وای این چرا انقد سفیده ؟ و رفت سمتش .تو دلم مث سیر و سرکه میجوشید وقتی داشت زبونشو میمالید رو چوچولم .بهترین خوردنی بود که تو عمرم برام انجام شده بود ….

سکس جدید سکس پورن سکس داستانی سکس خارجی سکس الکسیس تگزاس سکس از کون سکس زوری الاغ بزرگ سکس عمو جانی پورن استار

Western Hentai Video Game Compilation Fortnite Apex Legend Overwatch 1080p

6 thoughts on “سکس کارتونی امریکایی مجموعه بازی های ویدیویی هنتای از افسانه

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *