سکس عاشقانه امریکایی شاخدار بار داغی را در تمام جوانان بزرگ

سکس عاشقانه امریکایی خیره کننده سبزه دن جونز شاخدار بار داغی را در تمام جوانان بزرگ خود می گیرد

سکس عاشقانه دستاشو برداشت آروم بلند شدم رفتم جلو پیشنیم رو زدم به پیشونیش چشمامو بستم من رو میتن تسلط داشتم چون قدم یکم بلند تر بود من 184 هستم اون 178 پوست من سبزست اون کاملا سفید.

آروم نزدیک تر شدم لبامو گذشتم رو لباش و شروع کردم با بوسیدنش با دستام هم که درو کمرش حلقه شده بود کونشو ماساژ میدادم اونم داشت کیر منو میمالید سکس عاشقانه سرعت و شدت بوسیدنمون شدید تر میشد و لبشو گاز کوچولو فیلم سکس.

میگرفتم و حرکاتمون شدید تر شده بوداز لباش جدا شدم لپشو یه بوس ریز کردم و جلوش زانو زدم کمر سکس عاشقانه شلوارشو گرفتمو تا زانو اوردم پایین تعجب کردم که شورت پاش نبود اونم تعجب کرد که من میتوام براش ساک بزنمدستمو گرفت گفت بلند شو عزیزم رفتیم تو یکی از اتاق ها روی کیرش یه کاندوم.

که مال خودش بود کشید و تکیه داد به دیوار و منو بغل کزد کیرش رو رونم حس میکردم دوباره جلوش زانو زدم و کیرشو گرفتم تو دستم یه لیس اول کیرشو زدم بعد آروم آروم کیرشو میکدم تو دهنم وقتی سکس عاشقانه داشتم به تهش میرسیدم واقع اذیت میشدم کیرش عادی بود ولی واقعا میخورد به گلوم اذیت کننده بود به هر حال.

شروع کردم به ساک زدن براش دستامو گرفته بودم به پهلو هاش باقدرت کیرشو میکردم تا ته توی دهنم و هر برا که خسته میشدم کیرشو در سکس عاشقانه میاوردم و با دستم براش میمالیدم و تخماشو لیس میزدم واقعا متین هم لذت میبرد آه میکشید بلد از اینکا حسابی کیرشو ساک زدم منو برد و روی تخت.

گذاشت هودی و تیشرتمو در اورد ولی شلوارمو نه روی سینه خوابوندم بودم کمربندمو باز کرد و شلوارمو در اورد شورتمو هم تا زانوم کشید پایین سکس عاشقانه و هر لپ کونم رو یه لیس زد یه بالشت اورد گذاشت کیر تو کس.

زیر شکمم که کونم بره سمتش وقتی دید که کونم هیچ مو نداره و بوی خوبی میده خیلی خوشش اومد و سوراخ کونمو سکس عاشقانه بوس کرد گفت عاشقتم سینا یه تف زد به سوراخ کونم و سعی میکرد کیرشو بکنه توم ولی نمیرفت میخواست.

بخیال بشه ولی بش گفتم برو وازلین رو از کیفم بیار با کاندوم ها اونم رفت اورد

به طعمش عادت کرده بودم دیگه. طعم تلخ نا مردی و بی شرفی میداد. سامانمو ازم گرفتن. سامانی که از اولشم مال من نبود سکس دختر. سامانی که آشفتگی بود و دروغ محض. بیخوابی دیشب سکس عاشقانه و شراب گیجم کرده بود و بیحال روی مبل افتاده بودم.

زد به سر کیرش و سوراخ کون من همه جا خیلی چرب شده بود و خیلی راحت تر سکس عاشقانه داشت کیرش میرفت تو کونم دیدم زیاد درد نداره بش گفتم متین عزیزم محکم تر اونم یهو فشار رو زیاد کرد ولی یه درد وحشتناک کشیدم که البته لذتم داشت صدای دادم فکر کنم حشری ترش کرد بم.

گفت تا ته توی کونته میخوام امروز جندت کنم عزیزم و شروع کرد با تلمبه زدن تو کونم همزمان با دستش از زیر کیر منو میمالید سکس عاشقانه حدود 25 دقیقه تلمبه زد ولی دیگه از دقیقه 10 به بعد برام dd.

عادی شده بود تا زمانی که سرعتشم بیشتر کرد هر دومون تو شهوت غرق شده بودیم اونم چون.

تاخیری زده بود آبش نمیومدکیرشو کشید گفت اینطور نمیشه بیرون از کونم کاندوم رو دراورد منم اون لحظه برام مهم نبود گذاشتم بودن کاندوم بکنه ولی بدون کاندم حسش فوق العاده بودگرمای کیرش سکس عاشقانه رو حس میکردم دیگا داشت سرعتشو بیشتر.

میکزد منم برا اینکه بیشتر حال کنه آه و ناله سکس میکردم تا اینکه یهو توی کونم داغ شد و دیدم میتن خم شد روم افتاد سکس عاشقانه آبشو ریخته بود داخل کونم از حال رفت منم هیچ تکون نمیخوردم سکس خارجی اونم آروم به کمرم بوسه میزد بعد از یه ربع که بلند شدیم چند قطره از آبش از کونم ریخت ولی بقیش رو جذب.

کرده بودم گذاشتم یه ساعت استراحت کنه و دوباره رفتم خودم رو آماده کردم رو کیرم کاندوم کشیدم یه ادکلن تو خونشون پیدا کردم زدم سکس عاشقانه به خودم و بعد یک ساعت رفتم سراغ متین خوابیده بود و فقط شورت پاش بود رفتم بغلش کردم.

بیدار شد دوباره شروع کردیم به بوسیدن هم بش گفتم عشقم بیا دوباره حال کنیم اونم قبول کرد و گفت حتما عزیزم من لبه تخت نشستم و متین سکس عاشقانه رفت روی زانو هاش جلی پا هام نشست و کاندوم رو از سر کیرم گفرت گفت بنداز اونور این آشغالو عجیب بود برام چون خودش بار اول از کاندوم. استفاده کرد و به هر حال یه تف از فاصله 10 سانتی متری زد به کیرم و خیلی حرفه اس بدون.

اینکه دندوناش بخوره به کیرم شروع کرد به ساک زدن عالی ساک میزد واقعا هیچ

ساکی مثل اون نبود تخمامو عالی میخورد واقعا غیر قابل توصیف من که دیدم سریع داره آبم میاد بلندش کردم یکم بوسیدمشو لیسش زدم و شورتشو سکس عاشقانه در اوردم و بردم انداختمش رو تخت ولی روی کمر خوابیده بود رفتم بین پاهاش نشستم و وازلین رو از روی میز برداشتم زدم فقط به کیرم.

شاید هم خستگی زندگی کثافتم بود که توانمو تحلیل برده بود.صدای شاهرخ که میگفت بذار یه تست درایو بزنم ببینم به همون تنگی که سامان سکس عاشقانه میگه هستی یا نه٬ تو گوشم زنگ زد. توانایی مقابله نداشتم.زیر بغلمو گرفت و از رو مبل بلندم کرد.

حال نداشتم که بخوام راه برم. سرم گیج میرفت. منو کشید تا روی قسمتی که فرش نداشت و خوابوند رو سرامیکهای سفید و شیری. سکس عاشقانهدامن یونیفورمم خیلی کوتاه بود و با برخورد پوستم با سرامیک سرد٬ تنم مور مور شد. سنگینی تنشو حس میکردم که روم افتاده بود و داشت لبامو میبوسید…

چشمام افتاد به سازش که لم داده بود رو مبل و پاشو گذاشته بود رو زانوش٬ طوریکه کف کفششو سکس عاشقانه میدیدم و داشت نگاهم میکرد. حرکات شاهرخ زمین تا آسمون با اون پسره سامان فرق داشت. به نظر کارکشته می اومد سکس ایرانی فارسی.

حداقل برای من اینطوری به نظر میرسید.به نظر میرسید که فعلاً از خشونت خبری نیست. سکس عاشقانه دستشو گذاشته بود زیر سرم و کج کرده بود و داشت زیر گردن و گوشمو میبوسید. اما خنجری که از پشت خورده بودم جایی برای شهوت نذاشته بود.

تو گوشم زمزمه کرد:
-پس تو از اون سردمزاجایی؟ امشب گرمت می کنم. شاهرخ شورتمو تا نصفه کشید رو زانوهام و پاهامو داد بالا سکس عاشقانه. آلتشو که فرو کرد تو٬ حس کردم پاره شدم. چه فرقی میکرد جیغ بزنم یا نه.

تو مملکت کَرها تا دلت میخواد داد بزن و جیغ بکش و دیگه چیزی نفهمیدم…
ادامه دارد…

فیلم سکس سکس حشری سکس آمریکایی سکس ترکی سکس چت سکس روسی سکس انلاین سکس دختر دانلود فیلم سکس سکس کارتونی

سکس ببین
سکس ببین محارم فاحشه آماتور آسیایی کیر ما ناکام موند خدمات با سکسی فقط

Dane Jones Horny brunette stunner gets a hot load all over her massive tits

Mom Fuck me