سکس زوری ناز نوجوان ناز پری نور خروس بزرگ بدون توقف فاک مقعدی

سکس زوری ناز نوجوان ناز پری نور به سختی در الاغ توسط خروس بزرگ بدون توقف فاک مقعدی نزدیک

سکس زوری Light Fairy شبنم از دیدن این کیر شوکه شد وبه من گفت که تحمل چنین کیریو ندارم این واقعاً بزرگه منو جر میده، ایما به شبنم گفت نگران نباش از تو ظریف تراش زیر این کیر رفتن و مشکلی پیش نیومد خلاصه شبنم کامل لباس رحمانو دراورد و خواست که واسش ساک بزنه که ایما گفت دست نگه داره تا دوربین بیاره واز این صحنه فیلم بگیره خلاصه ایما رفت یه دوربین اورد ویه ماسک واسه رحمان که به صورتش بزنه سکس رمانتیک.

پرسیدم اینا واسه چیه؟ گفت رحمان اینارو تو ارشیو نگه میداره ودوست نداره چهره خودش تو فیلم باشه سکس زوری. به هر حال ما تو اوج شهوتو هیجان بودیم وبه خواسته های اونا تن میدادیم رحمان ماسکو زد فیلم برداری شروع شد و شبنم مثل یه بازیگر پورن شروع کرد به ساک زدن دو دقیقه ای میشد که واسش ساک میزد که رحمان شبنمو رو دسته مبل نشوند و کوسشو واسش میخورد که شبنم عاشق این حرکت.

بود و همیشه تو سکسمون باید اینکارو واسش انجام میدادم وقتی رحمان کوس شبنمو سکس زوری میخورد شبنم از لذت زیاد فقط میگفت کوسمو بخور من یه جندم ومدام اینو تکرار میکرد رحمان که خوشحال بود شبنم داره لذت میبره ازش پرسید که تاحالا از عقب سکس داشته که شبنم گفت داشتم ولی نه با کسی که چنین کیر کلفتی داشته رحمانم گفت پس فعلاً با کونت کاری ندارم تابعد.رحمان که با خوردن کوس شبنم حسابی.

اونو خیسو لزج کرده بود کیرشو دست گرفت و با یه فشار کوچیک داخل کوس شبنم کرد وبه ارومی شروع کرد به تلمبه زدن خیلی اروم ومسلط اینکارو میکرد سکس زوری وهرچی شبنم میگفت تند تر بکن اون کار خودشو میکرد و همه چیرو تحت کنترل خودش داشت که واقعاً تو سکس من به شخصه نمیتونستم اینقدر خودمو کنترل کنم پورن استار.

کم کم شدت تلمبه زدنشو زیاد کرد که یهو شبنم ارگاسم شد و ابش اومد اینم بگم شبنم وقتی ارگاسم میشه از حال میره وبیهوش میشه باید سکس زوری یکی دو تا تو صورتش بزنم تا دوباره حالش جا بیاد

-سپهر(نمیتونستم گریه نکنم)
-چی شده مانا؟
-هیچی نشده.
-پس چرا گریه میکنی؟خوبی؟تصادف کردی
-نه نه نگران نشو خوبم.کجایی
-خونه
یه دو دقیقه بعد ما دیدم ایما با شوهرش اومدن همونطور که ایما به شبنم گفته بود راحت لباس بپش خودشم سکس زوری یه دامن کوتاه چاکدار با یه تاپ بدون سوتین پوشیده بود.

اسم شوهره ایما عبدالرحمن بود که به ما گفت رحمان صداش

کنیم به ادم خفن مایه دار که نمایشگاه ماشین داشت وقتی اومد سمتمون ازش پرسیدم انگللیسی بلدی سکس زوری که گفت جفتمون مسلطیم بهش منم پرسیدم دلیل دعوتتون چی بود؟ که گفت ما هر از چندگاهی از این کارا میکنیم ومعمولاً همشون لیسیدن کوس پاسخ مثبت میدن گفت که نگران نباش نمیزاریم بهتون بد بگذره، نشستیم یکم چرتو پرت گفتیم که طول این مدت رحمان حواسش به شبنم بود ومنم ایمارو دید میزدم.

چون واقعاً لباساشون باز بود ونمیشد نگاه نکرد ایما شبنمو سمت حیاطشون سکس زوری برد ومنو رحمانم باهم در مورد زنامون صحبت میکردیم از مدل صحبت رحمان متوجه شدم که با توجه به ثروتی که داره دست روهر زنی میذاره باید بدستش بیاره حتی اگر شده واسه یه شب و اینبار چشش شبنموگرفته بود وتو اینکار با زنش کاملاً هماهنگ بود و میگفت که قبل از ازدواج در مورد این قضیه با زنش توافق داشته ومشکلی ندارن.

معلوم بود که ایما داشت رو مخ شبنم کار میکرد که نظرشو جلب کنه با اینکه مستقیماً به من نگفته بودن ولی من کاملاً سکس زوری موافق بودم و دوست داشتم چنین چیزیرو تجربه کنم. شبنمو ایما اومدن داخل وشبنم منو صدا کرد که بریم سمت اتاق تا باهم صحبت کنیم.

کاملاً حدسم درست بود وشبنم قضیه رو واسم شرح داد و گفت که رحمان میخواد با من سکس داشته باشه وتوام باید سکس زوری تماشا کنی وبابت اینکار پول خوبیم بهمون میده واگه یک هفته اینجا بمونیم پنج هزار دلار بهمون میده. بهش گفتم نظرت چیه که گفت دوست دارم تجربه کنم واز سکس با یه نفر دیگه اونم جلو تو واسم هیجان انگیزه ومیدونم که توام بدت نمیاد.

تصمیممونو گرفتیمو رفتیم پیششون وبهشون اوکی دادیم، رحمان بلند شد ورفت سمت اتاقشون و پولو همون لحظه بهم داد وگفت اگه خیلی بهشون خوش بگذره بیشتر بهت پول میدم که همونجاپولو بهش سکس زوری پس دادم و گفتم که ما به این پول احتیاج نداریم واینکارو صرفاً برای هیجانش انجام میدیم سكس مساج.

ایما به شبنم گفت که لباسشو در بیاره، شبنمم یه نگاه به من کرد سکس زوری وبا اشاره من لخت شد.تو این لحظه کاملاً از نگاه رحمان میشد فهمید که از دیدن چنین هیکلی خوشحاله و به ایما گفت که به انتخابم احسنت بگو ایماهم گفت تو همیشه تو انتخاب زنا حرف اولو میزنی و رو به شبنم کرد و گفت برو لباس رحمانودر بیارشبنمم رفت سمت رحمان وشلوارکشو دراورد و بعدشورتشو دراورد که یه کیر بیست سانتی کلفت نمایان شد.

میتونی بیای اینجا دنبالم دعوام شده با یکی نمیتونم رانندگی کنم

کی؟چی شده؟داری نگرانم میکنی
-هیچکس.خوبم.فقط بیا.خیابان …
-باشه تا ده دقیقه دیگه میرسم سرمو گذاشته بودم رو فرمون و گریه میکردم. یک ماه از شروع رابطم با سپهر گذشته بود و همه چی عالی پیش می رفت.همیشه وقتی همه چی خوب پیش میره باید منتظر چیز بدی میشدم. سکس زوری گوشیم دوباره زنگ خورد.

خودش بود. فقط صداشو خفه کردم و جواب ندادم. باید قوی می بودم. نمیخواستم دیگه صدای نحسشو بشنوم. سکس زوری با خودم جنگ جنگم میشد که یکی زد به شیشه. سپهر بود. قفل درو باز کردم و درو باز کرد. هول شده بود دستمو گرفت منو اورد بیرون ماشین.

-مانا خوبی؟سالمی؟چی شده؟ وسط خیابون محکم بغلش کردم و شروع کردم به گریه سکس آمریکایی
وقتی از هوش رفت رحمان یکم ترسید که من سریع رفتم سمتش و توضیح دادم اونم یه سیلی زد در گوشش و شبنمو سکس زوری دوباره به هوش اومد ورحمان دوباره تلمبه زدنو شروع کرد که تو این بین کیرشو در میاورد شبنم واسش ساک میزد ومجدد میکرد تو کوس شبنم تقریباً یه .

بیست وپنج دقیقه از شروع سکسشون گذشته بود که رحمان داشت ابش میومد که ایما به شبنم گفت باید ابشو بخوری که شبنم گفت تا اخرشو میخورم رحمانم کیرشو از کوس شبنم سکس زوری دراورد وتمام ابشو تو دهن شبنم خالی کرد و اونم همشو قورت داد رحمانم ازش بابت سکس تشکر کرد وباهم به سمت حموم رفتن تا دوش.

بگیرن ایما دوربینو خاموش کرد وبهم گفت تو از اینکه

زنت با شوهر من بود اصلاً ناراحت نشدی؟ گفتم نمیدونم چی بگم این حسی بود تا الان تجربش نکرده بودیم ونمیدونم که از اینکار پشیمون سکس زوری میشم یا نه چیزی که میدونم اینه که الان ازش لذت بردم ایما گفت که رحمان دوست نداره من با کسی غیر از خودش سکس داشته باشم ولی الان دوست دارم با تو سکس داشته باشم….
فیلم سوپر امریکایی

-مانا گریه نکن زشته کنار خیابون. اروم باش عزیزم هدایتم کرد به سمت شاگرد که گوشیم دوباره زنگ زد. سکس زوری گوشی رو قاپیدمو ریجکتت کردم.بعدشم سایلنت کردم.
-کی بود مانا؟چی شده؟

کس دادن
-بهت میگم بذار اروم شم دستام میلرزید و نمیتونسم وایسم. کمکم کرد بشینم و نشست پشت فرمون. جلوی یه سوپری سکس زوری نگه داشت رفت یکم شیر کاکایو و شکلات اینا خرید. هول هولکی بازشون کرد و گرفت جلوم.

-بخور رنگت پریده
-نمیتونم
-به زور بخور قندت افتاده یکم شیر خوردمو احساس بهتری بهم دست داد سکس زوری. صفحه ی گوشیم هی روشن میشد که توجه سپهر بهش جلب شد.
-کیه این همه زنگ میزنه؟ یه لرزه به تنم افتاد. گوشیمو ازم گرفت و خاموشش کرد.

الاغ بزرگ سکس عمو جانی پورن استار فیلمهای سکس سکس جوردی سکس کون

9 thoughts on “سکس زوری ناز نوجوان ناز پری نور خروس بزرگ بدون توقف فاک مقعدی

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *