سکس دختر پسر نوجوان کوچک فاتحان خجالتی دنیای پورنو اوا الفی

سکس دختر پسر نوجوان کوچک فاتحان خجالتی دنیای پورنو

سکس دختر پسر اوا الفی و ۳۱ سالمه سفید و کمر بایک با وزن ۶۴ کیلو امیر مردم ۳۵ سالست و ما ۱۰ ساله ازدواج کردیم هردو تو خانواده مذهبی بزرگ شدیم من دختر عربی گرم و آتیشی هستم اما امیر نه اصلا نمیتونه نیازهای زناشویی رو برطرف کنه.

تا ۴سال پیش تابستان با کسی جز مردم سکس نداشتم فقط گاهی دستمالی میشدم توسط نامحرم. سکس دختر پسر ۴سال پیش خونه کسی سرایدار بودیم یه پسر ۲۵ ساله داشت که خیلی تو کف من بود جذاب بود منم ازش خوشم سکس دختر افغانی.

میومد یه شب به امیر گفتم که پویا پسر صاحبخونه بهم نظر داره خواستم ببینم عکس العمل امیر چیه گفت میدونم مدتهاست اوا الفی تو نخ تونم اما انگار تو بیشتر بهش نظر داری با شنیدن این حرفا از امیر شگفت زده شدم  سکس دختر نوجوان ایرانی.

راست میگفت من خیلی دوست داشتم با یکی مث اون جذاب دوست باشم انگار عاشقش شدم یه ساپورت رنگی پوشیدم و یه تاپ نیم لختی سکس دختر پسر و چادر سرم کردم رفتم بالا پیش خانوم صاحب خونه مدام منتظر بودم.

پویا بیاد بلاخره از اتاقش اومد بیرون مامانش رفت دستشویی و لبخندی که هر دو بهم هدیه دادیم اولین رابطه بود موقع رفتن هم عمدا چادر رو از سررم انداختم تا اندام پشتم یعنی باسن گرد و بزرگ و کمر باریکم.

بتونم تحریکس کنم بعد یه ساعت مامانش صدام کرد برم بالا گفت که پویا میگه برم اتاقش رو تمیز کنم رفتم تو اتاقش استرس داشتم سکس دختر پسر اود و در رو قفل کرد ترسیدم خواستم فرار کنم پاشو گذاشت رو چادرم و چادر از سرم.

اوفتاد منو بغل کرد و شروع کرد به خوردن گردنم از خجالت آب شدم با دستاش باسنم رو ورز میداد داشتم یواش یواش اوا الفی تحریک میشدم که شلوارم رو تا زیر باسن کشید پایین و کیرش رو گذاشت در کونم تاحالا کون.

نداده بودم اما اونقدر تحریک شده بودم که فقط میخواستم یه چیز بره تو بدنم آروم فشارش داد هر دو سر پا بودیم خیلی طول سکس دختر پسر کشید اما با همکاری هم کردیمش تو خیلی هم بزرگ نبود اما خیلی حال داد آبش رو رو باسنم سکس رمانتیک.

خالی کرد و شلوارم رو کشیدم بالا و رفتم خونمون امیر خواب بود اونقدر گریه زاری کردم که اوا الفی خوابم برد چند روز بعد پویا من و امیر رو دعوت کرد خونشون واس تولدش ۳تا پسر دیگه با ۲ تا دختر دیگه هم بودن همه.

مکیدن خروس طولانی قبل از لعنتی اوا الفی

حتی امیر مشروب خوردن اما من نخوردم من کنار مردم نشسته بودم رو مبل که پویا دستم رو گرفت که باهاش برقصم تو رقص دستش رو باسنم بود فقط ۲تا مرد دبگه هم اومدن با منو پویا برقصند امیر که با دیدن.

من تو ۳ تا مرد عصبانی بود و به روی خودش نمیاورد دوتا دخترها که خداییش سکس دختر پسر من از جفتشون سر بودم اومدن کنار امیر نشستن و شروع کردن با امیر ور رفتن امیر که خیلی مشروب خورده بود متوجه نشد که کی.

پویا منو برد تو اتاق کلی با هم ور رفتیم باورم نمیشد مردم تو حال بود و من با یه مرد دیگه تو اتاق خواب داشتم حال میکردم در گوشم گفت در حالی که انگشتش تو کونم بود و داشت آمادش میکرد بهم گفت که رضا فیلم سکس ایرانی.

دوستش میخواد بیاد تو اونقد اسرار کرد و زبون بازی که بلاخره قبول کردم وایی کیرش ۱۹ برابر امیر و پویا بود منو رضا تنها موندیم تو اتاق سکس دختر پسر و پویا به بهانه سرگرم کردن انیر رفت تو حال وقتی دسته بیل رضا رفت تو کونم یه جیغ .

کشیدم که صدام تا اون اتاق رفت صدای خنده هاشون میاومد از اونور که از جیغ من فهمیده بودن که رضا باهام چکار کرده وقتی دمر خوابیده بودم و رضا داشت تلمبه میزد تو کونم یه لحظه متوجه شدم امیر تو اتاقه و داره.

منو میبینه که سکس کوس زیر رضام و داریم حال میکنیم فوری خودم رو از زیر رضا کشیدم بیرون اوا الفی و خودم رو جمع و جور کردم که متوجه سکس دختر پسر شدم همه انگار تو اتاقن و دارن سکس ما رو میبینن واسه اینکه خجالت نکشم پویا همه .

رو بیرون کرد و به رضا گفت کارت پایان سد بیژن رو صدا کن نشستم رو کیرش سکس.کوس و خودم رو ارضا کردم دوباره منو دمر خوابوند و از عقب کرد تا آبش اومد خواستم شلوارم رو بپوشم که گفت کجا تازه گیرت آوردم.

خوشکله بیژن رو هم صدا زد کیرش کوچیک بود اما از مال امیر و پویا بزرگتر بود واسش ساک زدم اوا الفی که رصا ازم خواست سکس دختر پسر رو کیرش بشینم نیمه راست بود کیر رضا کردمش تو کسم و بیژن هم از پشت کرد تو کونم .

چند بار ارضا شدم آه و نالم بی اختیار شده بود که آب بیژن اومد بعد منو رضا اونقد لب و دهن همو خوردیم و تلمبه زدیم و عرق سکس دختر پسر کردیم تا آب اونم واس دومین بار اومد من که سست شده بودم رو تخت اوفتادم صدام سکس دختر.

میلرزید پویا اومد بهش گفتم خیلی نامردی گفت خفه شو بهم و کیرشو داد دهنم به یه ساک کوتاه آبش اومد سکس دختر پسر وقتی رفتیم تو حال امیر خواب بود بعد اون ماجرا الان ۴ ساله که.

فیلم های جذاب جنسی نوجوانان

من هفته ای ۳ یا ۴ بار سکس دارم و از امیر جدا شدم البته اون مشکلی نداشت خودم واسه راحت تر بودنم جدا شدمنوشته کوکاکولا.

خلاصه کمی که حرفامون تموم شده بود گفتم بچه ها چطوره یه بازی بکنیم؟ یه تاس میندازیم و هرکی هم دو تا شماره داره سکس دختر پسر، شماره به حرکی که افتاد میتونه به یه نفر به دلخواه خودش دستور بده که یه کاری رو بکنه! همینو که گفتم اوا الفی گفت عالیه.

خیلی باحاله! علی که معلوم بود داره شک میکنه؟ خودش رو زد به بی حوصلگی و این حرفا ولی اوا الفی گیر سه پیچ داد که باید بازی کنی و خلاصه سه نفری دور هم نشستیم و هرکسی دو تا شماره برداشت و شروع کردیم به تاس انداختن!

اولین قرعه به اسم علی افتاد! علی که نمی تونست چی بگه گفت من به اوا الفی دستور میدم که بره یه لیوان اب برام بیاره! سکس دختر پسر و اوا الفی هم با کمی غر زدن که معلوم بود برای جذاب کردن بازیه رفت و یه لیوان آب برای علی آوارد سکس ایرانی جدید.

قرعه ی بعدی به اسم من افتاد. به علی گفتم من به تو دستور میدم که منو کول کنی و دور خونه بگردونی! موقع بچگی از این کارها کرده  سکس دختر پسر بودیم ولی هرکاری کردیم علی نتونست منو کول کنه و میگفت خیلی سنگینی.

من هم گفتم دستورم رو عوض می کنم و به جای من اوا الفی رو کول کن! سکس با دختر بچه علی هم قبول کرد و اوا الفی رو کول کرد اوا الفی و دور خونه گردوندش! احساس کردم که علی کمی جدی شد و معلوم بود نقشه ای برای من کشیده!

قرعه رو انداختیم و این بار هم شماره ی من در اومد. به علی گفتم : من بهت دستور میدم که برامون شکلک دربیاری و منو بخندونی عربی ! سکس دختر پسر علی که البته آدم مغروری بود اولش کمی از کوره در رفت گفت: این چه بازیه مسخره ایه!

و من با هم کمی صدام رو بالا بردم و گفت خوب نوبت تو ام میشه! علی هم که انگار دوباره یادش افتاد که توی چه موقعیتیه سکس دختر پسر گفت باشه و چند شکلک مضحک در می آورد و اوا الفی به شکل کاملا تصنعی به سکس وحشی.

شکلک های علی میخندید ولی من تا جایی که تونستم جلوی خودم رو گرفتم نا نخندم ولی دیگه نتونستم تحمل سکس دختر پسر کنم و حسابی زدم زیر خنده!

سکس دختر افغانی سکس دختر با دختر فیلم سکس دختر فیلم سکس دختر جوان فلم سکس فلم سکس ایران فلم سکس هندی فلم سکس افغان فلم سکس خارجی فلم سکس امریکایی

Tiny Teen Shy conquerors of porn world Eva Elfie

3 thoughts on “سکس دختر پسر نوجوان کوچک فاتحان خجالتی دنیای پورنو اوا الفی

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *