سکس جوردی با میشا ماور خواهر بزرگ و نیک او پس از اغوا شدن

سکس جوردی با میشا ماور خواهر بزرگ و نیک او پس از اغوا شدن

سکس جوردی کرد تا آبم اومد یکم بوسش کردم آبارو پاک کرد گفت باید برم بچه ها تنهان منم گفتم باشه خلاصه اون شبم گذشت تا هفته ای ک شب کار بودم وقتی سرکار بودم زنگ میزدم بهش تا قبل اینکه سعید بیاد.

یه شب گفت کی میتونی بیای ببینمت منم گفتم فردا باید برم تا جایی قبلش میتونم بیام گفت باشه بیا . سکس جوردی شب همش تو فکر بودم ک فردا کسی مزاحم نشه تا بتونم بکنمش تا دیر وقت ب فکرش بودم خلاصه صبح شد گوشیم کوکش ب صدا در اومد بلندشدم.

چایی و صبحانه خوردم حاضر شدم زدم بیرون رفتم دم خونشون قلبم رو هزار بود از کاری ک میخواستم بکنم زنگ زدم گفتم دم درم اومد درو باز سکس جوردی کرد تا درو بست چسبیدم بهش گفت چیکار میکنی بذار برسی بعد شروع کن دستشو.

گرفتم بردم تو گفتم شهناز کجاست گفت خوابیده تو اتاقه رفتم دیدم آره خوابه درو یواش بستم میشا ماور ک بیدار نشه نشستم رو زمین اومد نشست جلوم گفتم جات فیلم سوپر جوردی اونجا نیست خودش بلند شد اومد رو پام نشست جوری ک کیرم .

میخورد ب رونش شروع کردیم حالت سکس جوردی سکوت عشق کردن چون ممکن بود شهناز بیدار بشه همینطور ک لب میگرفتم دستمو بردم رو سینه هاش چ کیفی میکردم میدونستم امروز دیگه میکنمش خوابوندمش رو زمین گفت میخوای .

چیکار کنی گفتم دیگه هیچی نگو بدجوری تو کف تم شلوارو شرتشو باهم در آوردم منم شلوارمو در آردم کیرم این سنگ شده بود از بس ک سفت بود خوابیدم روش گفتم خانوم خانوما صافم ک کردی سکس جوردی خندید وقتی ک خندید دستمو.

تفی کردم مالیدم ب کیرم کردم تو وااااای چ حسی داشتم اون موقع شروع کردم تلمبه زدن تند تند تلمبه میشا ماور میزدم ک گفت حجت یواش تر الان شهناز بیدار میشه از سرو صدا تو همین حال بودم گفتم داره آبم میاد میخوام بریزم فلم سکس افغان.

رو سینه هات ک گفت ن بریز تو دستگاه گذاشتم اینو ک گفت بدون سکس جوردی معطلی پایان آبمو خالی کردم تو کسش همینطوری روش بودم ک گفت بلندشو از روم دارم خفه میشم بلند شد رفت دستشویی برگشت یه ده دقیقه ای گذشت گفتم بیا بالا پام.

بشین اومد نشست دوباره لب بازی قشنگ گرفتمش جوردی سکس تو بغلم فقط لب میگرفتم کیرم داشت بلند میشد گفتم تا اینجام و کیرم جواب میده فقط بکنم خوابوندمش رو زمین ایندفه فیلم سکس جوردی چرخوندمش کونش طرف من بود ک گفت من از کون نمیدما.

او الاغ خود را در مقابل برادر کوچکترش آشکار کرد

منم گفتم کسی نخواست از کون بکنه ک سر کیرمو خیس سکس جوردی کردم کردم تو کسش شروع کردم ب تلمبه زدن یه پنج دقیقه ای تلمبه زدم ک داشت آبم میومد . آبمو تا قطره آخرش خالی کردم تو کسش دیگه کمرم داشت کنده میشد نمیدونم.

چرا وقتی با خانمم سکس داشتم اینجوری نمیشدم خلاصه دوباره رفت دستشویی منم دراز کشیده بودم اومد گفت چایی میخوری منم گفتم بدم نمیاد دوتا چایی ریخت آورد داشتیم چایی میخوردیم ک در زدن یه صحنه سکس جوردی ریدم ب خودم گفتم.

کیه مریم گفت احتمالا همسایمونه رفت درو باز کرد وقتی اومدن تو دیدم برادر خانم کوچیکمه دیگه میشا ماور هر جور بود پیچوندمش خلاصه منم ک کیر خورده بودم چون میخواستم حداقل یه بار دیگه بکنمش چایی رو ک خوردم اومدم بیرون سکس مقعدی.

رفتم کارمو انجام دادم برگشتم خونه ناهارو سکس جوردی خوردم میخواستم برم سر کار وقتی رفتم سرکار دیگه عذاب وجدان و پشیمونی اومد سراغم دیگه رفته رفته رابطه مون داشت بهم میریخت نمیدونم چرا دیگه هفته ای یک بار بهش زنگ.

میزدم بهانه میاوردم ک نمیتونم زنگ بزنم دو ماه گذشت سال تحویل شد یک ماه بهش زنگ نزدم و نرفتم خونشون از اینورم همش تو ذهنم بود و کاری ک باهاش کردم . سکس جوردی بعد یک ماه زنگ زدم خیلی ناراحت بود فک میکرد ازش.

سوء استفاده کردم ک راضیش کردم دوسش دارم و اینا اون کارمم بخاطر علاقه بوده اونم قبول کرد البته تا چند روزی سر سنگین بود میشا ماور . همینطوری رابطه داشتیم منم پشیمون شده بودم از کارم و یکسره در گیر بودم با خودم .

تا همین ماه رمضونی فیلم سکس جوردی یه روز زنگ زدم ب مریم یکم ک صحبت کرد گفت دیگه این رابطه رو نمیخوام دیگه نمیخوام همش صبر کنم ک مال من بشی منو فراموش کن زنگم نزن وقتیم اومدی خونه مادرم من نمیام گفتم چی شده باز از چی ناراحتی ؟

گفت هیچی همینطوری دیگه خسته شدم نمیخوام این رابطه ادامه داشته باشه بهش گفتم بذار حالا ی جا موقعیت بود رودرو صحبت میکنیم گفت ن من حرفام همینه خلاصه واسه عید فطر رفتیم سکس جوردی خونه مادر خانمم اوناهم بودن .

متوجه رفتارش بودم دیگه محل نمیذاشت جوردی سکس خدا خدا میکردم سکس جوردی ی موقعیت پیش بیاد ک خداروشکر پیش اومد. سریع تند تند بهش ک چیه چرا اینجوری میکنی بازم همون حرفارو . گفت ک خسته شدم نمیخوام قایمکی رابطه داشته باشیم.

او به برادرش نیک می گوید

یا باید مال من بشی یا من ب درد خودم بمیرم دیدم فایده نداره هر چی خایمالی میکنم. قبول کردم خواسته شو سکس جوردی. نمیدونم آینده چ اتفاقی میوفته …..(البته گه گداری بهش زنگ میزنم هر بارم میگه زنگ نزن جوابتو نمیدم ولی باز جواب میده ).

حالا من موندم و پشیمونی و عذاب وجدان همش ب خودم میگم اون موقعی ک داشتی حال میکردی باید فکر الان میبودی (ولی هنوز دوسش دارم).. همش میگم ای کاش هیچ موقع اون پیامارو نمیدادم .. ای کاش از ی جایی دیگه جلوتر نمیرفتم سکس عاشقانه.

ای کاش..ای کاش.. ولی دیگه فایده نداره کاریه ک شده منم باید ی روزی پاشو بخورم حالا چجوری خدا میدونه سکس جوردی ..این خلاصه ی پنج سال خاطرات شیرینو تلخم بود ک واستون گفتم ببخشید اگه طولانی شد تا جایی ک تونستم خلاصش کردم نوشته حجت.

دوستانمن اولین باره میخوام بنویسم چند ماه پیش كه از رابطه ای خارج شده بودم با دوس پسرم علی اشنا شدم بعد یه مدت از اشناییمون خیلی به هم علاقه مند شدیم و جوری بهم وابسته بودیم كه حد نداشتعلی ٢٦ سالشه و من ٢٤ سالم یه پسر قد بلند لاغر با ظاهر.

معمولی توی اون مدت خیلی حسمون بهم زیاد بود وقتایی كه باهم تنها بودیم شهوت تو چشمای جفتمون بیداد میكرد ولی چون تایم كمی بود باهم بودیم كاری نمیكرذیم تا اینكه یه سفر فیلم سکس جوردی دو روزه با هم رفتیم شمال اولین شبی بود كه میخواستم كنارش.

باشم وقتی رسیدیم رفت دوش گرفت و اومدتپش قلبم به هزار رسیده بود تو اتاق نشسته بودم روتخت و تو گوشی بودم كه برخورد ریش مردونشو با گوشم حس كردم گرمی نفساش كه میشا ماور اسممو صدا می زد شل شدم كه دستاش سر خورد رو سینم.

زبونش رو گردنم حركت میكرد و چشمام و بسته بود دیگه هیچی سکس جوردی نمی فهمیدم من و خوابوند رو تخت و سنگینیشو حس میكردم روم بود چشماش بسته و داشت دیوانه وار گردنم و لیس میزد و لباسامو از تنم در میاورد نمیتونستم مقاومت كنم.

خودم خیلی بهش نیاز داشتم زیرش با یه شرت مونده بودم نوك سینه هام فیلم سکسی جوردی و میك میزد و من تو حال خودم نبودم كه سفتی كیرش و لای پام حس كردم فشار میاورد به كسم سکس جوردی و حسابی خیس بودم پاهام و وا كردم و بیشتر فشار میداد داشتم ناله.

خواهر روی آلت تناسلی کوچک جوردی نشست

میكردم زیر تن مردونه اش و عرق كرده بود صورتش لباشو رو بدنم تكون میداد و رفت سمت كسم زبونش فیلم سکس جوردی و گذاشت رو چوچولم و چرخوند روتختی و چنگ میزدم دستامو گرفت و گذاشت رو سرش سرشو فشار میدادم سمت كسم و اون.

میك میزد من خیس خیس بودم فقط میخاستم ك ارومم كنه و تو اوج بود سرش و اورد بالا صورتش از ابم خیس بود اومد روم تو چشام نگاه میكرد و میگفت بكنمت چشام بهش التماس سکس جوردی میكردن و با دستش كیرش و كشید به خط كسم ناله.

میكردم و میكوببد كیرش و رو كسم سرش و میكرد تو دیوونه شده بودم بیشتر خم شد روم و كیرش و فرستاد داخل آه بلندی كشیدم كه صدای جون گفتنش میومد و اروم اروم عقب جلو میكرد و من اوج لذت سكس و درك كردم لباش.

رو گردنم بود و پام دور كمرش دیگه خالیم نبود داد میزدم محكمتر فیلم سکسی جوردی بكن فشارشو بیشتر كرده بود سکس جوردی و تلمبه های محكم میزد با هر تلمبه اش كمرش و چنگ فیلم سوپر جوردی میزدم كه صدای ناله هام بالا گرفت كیرش خیس سکس با خواهر.

شده بود از ابم و دیدم نفساش تند شده فشار ابش تو كسم میشا ماور نبض زدن كیرش حالم و دگرگون میكرد عجیب …

فیلمهای سکس پورن استار سکس عمو جانی سکس گروهی ایرانی سکس از پشت سکس ایرانی سکس الکسیس سکسی دختر جوان سایت شهوانی داستان شهوانی

سکس جوردی با میشا ماور خواهر بزرگ و نیک او پس از اغوا شدن
سکس جوردی

9 thoughts on “سکس جوردی با میشا ماور خواهر بزرگ و نیک او پس از اغوا شدن

  1. Pingback: کیر سیاه
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *