سکس آمریکایی رمی لاکروکس که باسنش را می گیرد توسط مایک آدریانو

سکس آمریکایی پاوگ سیری ناپذیر رمی لاکروکس که باسنش را می گیرد توسط مایک آدریانو

سکس آمریکایی وایساد رفتم ی قرص گرفتم انداختم بالا رسیدم خونه بهنام همین ک رفتم تو دیدم سارا اخماشو گذاشته تو هم داره چپ چپ نگا میکنه گفتم چی شده بد نگا میکنی گف قرار ما ساعت 6 بود الان ساعت 7عه من باید برگردم بچم کلاس گیتار داره باید برسم ببرمش تقصیر خودت بود دیر.

اومدی گفتم عزیزم حالا چن دقه بشین بخاطره من خودم میرسونمت سکس آمریکایی لج نکن ک گف من بگم نهایت نیم ساعت دگ باید برم سکس ترکی .. بهنام که بقل فرشته بود داشتن باهم لاس میزدن و سیگار میکشیدن من ب بهنام گفتم من با سارا میریم تو اتاق حرف بزنیم گف باااشه برییید حررررف بزنید فقط حواستون.

باشه مابین حرفاتون بچه درست نکنید خخخخ ک فرشته ام زد زیر سکس آمریکایی خنده و سارا ب من چپ چپ نگا کرد گفتم ای جون قیافشو نگا توپولی کی بودی تو بیا بریم حرف بزنیم من از دلت درارم گف نمیخام همینجا حرف بزن گفتم بابا بیا بریم تو اتاق نمیخورمت ک اینجا نمیشه حرف زد.

پاشد دستشو گرفتم رفتیم تو اتاق ی تخت 2 نفره قدیمی بود ک مال بهنام بود(بهنام ی بار ازدواج کرده بود)

هیچی…
-چرا؟ باید بخو… یه بار دیگه اینطوری نگام کنی٬ میدم شاهرخ سکس آمریکایی کیرشو فرو کنه تو جفت چشمات. توله سگ!

نگاهمو انداختم به زانوهام. سازش همونطوری هم داشت فشارمو میگرفت. دو باره و سه باره… سکس آمریکایی انگار از نتیجه راضی نبود.

-فشارت پایینه…

رفتیم روش نشستیم مانتو سارا رو از تنش دراوردم گفتم راحت باش گف خو حرف بزن چی میخاسی سکس آمریکایی بگی ک رفتم سمتش گفتم ببخشید دیر شد از قصد نبود ک گف من بخاطر تو همه کارو زندگیمو پیچوندم اومدم اینجا تو باید 1 ساعت منو بکاری؟ گفتم عب نداره دگ چیزیه ک شده بیا بوست کنم از دلت دراد.

لباشو اورد نزدیک ی لب اساسی گرفتیم. و شروع کردیم لب

گرفتن و دور گردنشو میخوردم ک صدای نفساش درومده بود کم کم خابوندمش رو تخت و خوابیدم روش و داشتم لاله گوششو میخوردم ک گف بسه ارمین باید برم حالمو خراب نکن گفتم بابا بخواب فعلا زوده میری خرابش نکن تازه داریم حال میکنیم ک بعد رفتم سمت سینه هاش میمالوندم از رو لباس.

خاستم درش بیارم نزاشت گف باید برم سکس آمریکایی الان وقت نمیشه گفتم سارا لج نکن دگ مگ چقد طول میکشه؟ گف قرار نبود سکس کنیم من اماده نیستم گفتم امادگی نمیخاد ک مگه چقد قراره طول بکشه..

ک اخر ب زور سینه هاشو دراوردم افتادم ب جونش داشتم میخوردم ک اونم حال میکرد سکس آمریکایی بعد پاشدم تیشرتمو دراوردم کیرم داشت شلوارمو پاره میکرد گفتم درش میاری برام؟ گف ن دگ سکس نه واسه ی روز دگ الان دیرمه..

گفتم ای بابا میخای تو کف بزاری؟ الان من اینو ک شده مث تیرآهن چیکارش کنم؟ گف دگ ب من سکس آمریکایی چه میخاستی زودتر بیای دوما اصن قرار نبود سکس کنیم سکس داستانی..

-اینا حالشون خوبه سکس ایرانی؟ زنده ان؟

– فضولی موقوف…
خیلی ترسیده بودم. بازومو گرفت و منو از اون اتاق لعنتی که بیشتر شبیه شکنجه گاه بود برد بیرون. برگشتیم تو هال و نشست. من هم بلا تکلیف همونجوری مشغول تماشای خونه شدم.

رو دیوار یه تابلوی قشنگ از یه گلدون پر گل بود که عاشق رنگاش شده بودم سکس آمریکایی. تضاد این تابلو با اتاقی که چند ثانیه پیش توش بودم٬ خیلی فاحش بود.

گل تو گلدون و دوتا انسان مثل حیوون تو قفس.با صدای شاهرخ به خودم اومدم:

-این که هنوز بیداره… مسعود؟
-فشارش خیلی پایینه… میترسم طاقت بیهوشی رو نداشته سکس آمریکایی باشه. شاهرخ اومد و منو نشوند رو مبل کنار خودش

سرمو گرفت تو بغلش و گفت

-من در اصل خرافاتی نیستم. اما به نظر میرسه تو از همین اول کار سکس آمریکایی اومدی نسازی… حالا این یکی رو میبخشم چون دست خودت نیست ولی یادت باشه اذییتم کنی٬ اذییتت میکنم سكس مساج.

بذار از همین اولش بهت چند تا نکته رو گوشزد کنم. هر کاریو گفتم و همون لحظه انجام دادی که هیچ٬ انجام ندادی خودم برات انجام میدم. متودهای آموزشیم هم در کل٬ خلاف عرف جامعه اس. پس سعی کن مجبورم نکنی چیزی رو بهت یاد بدم.

خوب؟…بشین ببینم باید باهات چیکار کنم…
شاهرخ بلند شد سکس آمریکایی و رفت تو آشپزخونه.

دیدم که از یکی از کابینتها یه شیشه مشروب در آورد.و با برداشتن یه گیلاس اومد و نشست روبروم سکس آمریکایی. مشروبو باز کرد و ریخت تو گیلاس و گرفت طرفم.

-تا ته میخوری خوب؟ فکر کن شربت سینه میخوری… حلال و حرومشم چون تجویز دکتره٬ پای دکترته. حالا کوفت کن…

گیلاسو گرفتم. چاره ای نداشتم.راست میگفت. سکس آمریکایی مزهٔ مزخرف شربت سینه میداد. یه قلوپ که خوردم سکس دختر افغانی .

گفتم من این چیزا حالیم نیس تو 2 شماره شلوار و شورتمو

دراوردم با ی کیر شق شده ک داشت میترکید وایسادم جلوش اونم رو تخت نشسته بود ک گفتم یکم بخورش گفت نه گفتم ای بابا گاییدی منو هرچی میگم میگی سکس آمریکایی نه درار لباستو بکنمت بریم نیم ساعته دارم ور میرم باهات گفت نمیشه گفتم نمیشه نداریم باید بکنمت ک افتادم رو ساپورتش ک زیرشم شورت.

نداشت ب زور درش اوردم دوباره افتادم روش شروع کردم لباش و لاله گوشش و گردنشو سکس آمریکایی میخوردم و همزمان دستمو گذاشتم رو کوسش و شروع کردم مالیدن ک اهو اوهش بلند شد گف خدا لعنتت کنه ارمین دارم میمیرم گفتم تقصیر خودته حتما باید حشریت کنم تا بدی؟ گف خفه شو بکن توش مردم..

کیرمو گذاشتم لبه کسش یکم بالاپایین کردم یهو کردم تو تا خایه نفسش داشت بند میومد گف سکس آمریکایی خدا لعنتت کنه خیلی حیوونی گفتم حرف نزن شروع کردم تلمبه زدن یه 2 دقیقه ک تلمبه زدم لعنتی خیلی گشاد بود اصن نمیچسبید بخواب ب پهلو بعد از پشت ک چسبیدم بهش یکم مالیدم ب سوراخ کونش سرشو گذاشتم.

یذره دادم تو ک خودشو داد جلو گف چی میکنی از کون نمیدم گفتم بایا اروم میکنم توش سکس آمریکایی معلومه ک زیادم تنگ نیس گف نه نمیشه گفتم خب همون بخواب بکنمت بریم گمشیم ک برگشت دوباره کردم تو کسش ی 10 دقیقه ای تلمبه میزدم ک سرعتمو بردم بالا تند تند میکردمش ک اونم ارضا شد خودمم آبم اومد سکس برازرس.

همزمان کشیدم بیرون ریختم رو کسش همرو.. ک بعدش گفت خوب بود ولی دگ نمیام پیشت سکس آمریکایی منو اذیت کردی.. گفتم اذیت چیه خب منم نیاز داشتم به سکس گفت خب حالا چون دوست دارم باز میام پیشت ولی کسی دگ بود اسمشم نمیاوردم..

از اتاق ک اومدیم بیرون بهنام میخندید گف مث اینکه زیاد حرف زدید چشات قرمز شده سکس آمریکایی ک منم با ماشین بهنام سارا رو بردم برسونم و اون 2تا ام تنها موندن.. بعد ازینک پیادش کردم دگ ندیدمش..

خطشو عوض کرد هرچقدم ب سارا گفتم بده خط جدیدشو نداد.. ولی خودمم خیلی حال نکردم سکس آمریکایی چون واقعا اندام بدی داشت فقط حشر ک میزنه بالا یادش میوفتم پسرا میدونن چی میگم خخخ.

سکس ترکی سکس چت سکس روسی سکس انلاین سکس دختر دانلود فیلم سکس سکس کارتونی سکس جدید سکس پورن سکس داستانی

BANGBROS – Insatiable PAWG Remy LaCrox Getting Her Butt Plugged By Mike Adriano

4 thoughts on “سکس آمریکایی رمی لاکروکس که باسنش را می گیرد توسط مایک آدریانو

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *